Rekrutacja

Studia I stopnia stacjonarne (3-letnie licencjackie)
Ochrona Środowiska

Struktura studiów:
studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 
 
Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)
NOWA MATURA
  • W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
  • Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
  • Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
  • Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na egzaminie maturalnym któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin zero punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.
     
    Współczynnik dla poziomu podstawowego Współczynnik dla poziomu rozszerzonego
przedmioty (dwa do wyboru) biologia, chemia, geografia, fizyka, matematyka 0,5 1,0
Język obcy nowożytny (pisemny) dowolny  0,2  0,4
STARA MATURA
Kandydaci ze "starą maturą" przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej z przedmiotu biologia, chemia i geografia z poziomu podstawowego programu szkoły średniej.
Z postępowania rekrutacyjnego zwolnieni są laureaci i finaliści Konkursu Młodych Naukowców UE.

Informacje dla studentów I roku
INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW