ZASADY UKOŃCZENIA STUDIÓW I STOPNIA (LICENCJACKICH)

na kierunku Ochrona Środowiska od roku akad. 2015/2016
1. Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego (testu kompetencji) jest:
a) zaliczenie wszystkich przedmiotów wymaganych programem studiów i uzyskanie liczby punktów ECTS określonych w programie studiów (180 punktów)
b) złożenie wszystkich wymaganych dokumentów i pozytywnie ocenionej pracy dyplomowej zgodnie z Procedurą dyplomowania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych na MSOŚ .
2. Zasady przeprowadzenia egzaminu dyplomowego:
a) egzamin (test kompetencji) przeprowadza komisja powołana przez Dziekanów WNB i WNoZiKŚ.
b) egzamin (test kompetencji) sprawdza nabyte w trakcie studiów I stopnia: wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne zgodne z KRK i z zatwierdzonymi na UWr kierunkowymi efektami kształcenia dla kierunku ochrona środowiska
c) egzamin (test kompetencji) odbywa się w dwóch terminach: w lipcu i we wrześniu (w terminach ustalonych przez Dziekanów WNB i WNoZiKŚ)
d) egzamin (test kompetencji) zawiera 30 pytań wybranych corocznie przez Komisję z puli 102 pytań (dostępnych na stronie MSOŚ)
e) egzamin uznaje się za zdany, gdy liczba poprawnych odpowiedzi wynosi co najmniej 60%.
3. Wynik studiów obliczany jest zgodnie z § 50 Regulaminu studiów UWr (Uchwała Nr 26/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r.)

ZASADY UKOŃCZENIA STUDIÓW I STOPNIA (LICENCJACKICH)

na kierunku Ochrona Środowiska od roku akad. 2015/2016
Poniżej zamieszczone są propozycje tematów prac licencjackich. Po zapoznaniu się z nimi i dokonaniu wyboru tematu proszę zwrócić się bezpośrednio do przyszłego opiekuna pracy licencjackiej, którego nazwisko znajduje się przy wybranym temacie, z prośbą o wyrażenie zgody na realizację wybranego tematu. Po wypełnieniu deklaracji i uzyskaniu na niej podpisu opiekuna, proszę złożyć ją w nieprzekraczalnym terminie do 09 października bieżącego roku w Dziekanacie MSOŚ.Dnia 23 lutego 2015 r. w Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska został uruchomiony system Archiwizacji Prac Dyplomowych (APD).
Terminarz oraz zakres działań związanych z wprowadzeniem informacji do APD przez studenta, promotora, recenzenta oraz pracownika Dziekanatu został określony w Procedurze dyplomowania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych

Przed przystąpieniem do pracy w systemie APD należy w pierwszej kolejności zapoznać się z ww. procedurą, a następnie z instrukcją rejestracji pracy.
Instrukcja rejestracji pracy dyplomowej dostępna jest po zalogowaniu się systemu APD (hasło takie samo jak do platformy USOSweb) www.apd.uni.wroc.pl


1. Egzemplarz pracy dyplomowej składany w Dziekanacie powinien być :
* drukowany dwustronnie z systemu APD wraz z numerami kontrolnymi przydzielonymi przez system APD, czcionką nie większą niż 12, z odstępami między wierszami nie wiekszymi niż 1,5
* oprawiony w cienki karton
-dla studentów wykonujacych prace w Instytutach Wydziału Nauk Biologicznych w kolorze zielonym,
-dla studentów wykonujacych prace w Instytutach Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska w kolorze terakoty
* powinien zawierać streszczenie z tematem pracy w języku angielskim
* zawierać oświadczenie o autorskim wykonaniu pracy. Oświadczenie jest integralną częścią pracy dyplomowej i należy je dołączyć bezpośrednio po stronie tytułowej.
Poniżej można pobrać wzór strony tytułowej pracy dyplomowej
AKTUALIZACJA adres: Strona tytułowa pracy dyplomowej
2. Opłatę za dyplom w wysokości 60 zł należy wpłacić na indywidualne konto do wpłat za usługi edukacyjne.
* (Na wniosek złożony w ciągu miesiąca od obrony wydawany jest absolwentowi dyplom w języku angielskim - opłata 40 zł)
3. Cztery (lub pięć w przypadku odpisu angielskiego) zdjęcia czarno-białe o wymiarach 4,5x6,5 w podpisanej kopercie


Prosimy o bezwzględne przestrzeganie dat granicznych wykonywania poszczególnych kroków w systemie APD. Niedotrzymanie wyznaczonych terminów lub niewykonanie czynności w systemie APD będzie skutkowało niedopuszczeniem do egzaminu dyplomowego.
Praca dyplomowa wprowadzana jest przez studenta do systemu APD nie później niż 3 tygodnie przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego.
Praca dyplomowa składana jest w Dziekanacie w terminie 3 dni roboczych po zatwierdzeniu pracy przez promotora w systemie APD
4. Student zobowiązany jest do złożenia:
* Oświadczenia o udostępnieniu pracy
* Załącznika do suplementu
Przy odbiorze dyplomu należy złożyć:
* Kartę obiegową
* Kartę zobowiązań (biblioteczną)
* Legitymację studencką