Aktualności


NEWS
2020.06.10
Dyżur Dziekanatu w czasie długiego weekendu czerwcowego
Informujemy, że w dniu 12.06.2020 r. Dziekanat MSOŚ będzie nieczynny.


NEWS
2020.06.02
Terminy egzaminów licencjackich

I termin- 8.07.2020 r. godzina 10.00, Pl. M. Borna 9 sala 503 oraz dodatkowo sala 220 (obowiązuje reżim sanitarny)
II termin- 11.09.2020 r. godzina 10.00 (miejsce zostanie podane w późniejszym terminie)


NEWS
2020.06.01
Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w dziekanacie MSOŚ
 • Ze względu na trwające ryzyko zarażenia COVID-19, komunikacja powinna odbywać się telefonicznie lub drogą e-mailową (skrzynka pocztowa w domenie @uwr.edu.pl). Korespondencję w formie papierowej należy ograniczyć do niezbędnego minimum – powinna być przekazywana za pośrednictwem przesyłek pocztowych oraz Kancelarii UWr (dotyczy pracowników Uczelni).
 • Wizyty w dziekanacie/sekretariacie MSOŚ powinny odbywać się jedynie w wyjątkowych przypadkach po uprzednim umówieniu się drogą mailową lub telefonicznie.
 • Podczas wizyty w dziekanacie/sekretariacie MSOŚ od interesantów wymaga się noszenia maseczek ochronnych, zaleca się zakładanie rękawiczek jednorazowych oraz stosowanie płynów do dezynfekcji rąk udostępnionych przy wejściu do budynku, zaleca się również posiadanie własnego długopisu. Należy zachować wymagany dystans od innych osób (1,5-2 m)
 • Wprowadzony zostanie rejestr osób odwiedzających
 • Praca dyplomowa może być złożona osobiście, przez pełnomocnika lub przesłana na adres dziekanatu MSOŚ. Prosimy, aby upewnić się, że jest wydrukowana poprawnie oraz, że dołączone są wszystkie wypełnione formularze oraz zdjęcia
 • Zaświadczenia o statusie studenta/doktoranta będą wystawiane po wcześniejszym, telefonicznym lub mailowym zgłoszeniu tego faktu pracownikowi dziekanatu. Skany zaświadczeń będą wysyłane na adres w domenie @uwr.edu.pl.
 • Do Dziekanatu może przyjść osoba zdrowa:
  • nie wykazująca żadnych objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,
  • osoba nie objęta kwarantanną,
  • osoba, która nie przebywała z osobą objętą nakazem izolacji
 • W przypadku wystąpienia u pracownika, studenta, doktoranta objawów wskazujących na zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w czasie przebywania na terenie Uniwersytetu Wrocławskiego, obowiązuje schemat postępowania zgodnie z pkt 4 Komunikatu Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zasad postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-Cov-2 oraz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego
NEWS
2020.06.01
Lektorat języka nowożytnego - poziom B2
Studenci I roku I stopnia studiów stacjonarnych Ochrony Środowiska są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego ( zalecany angielski ) na poziomie B2 II . Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw , zobowiązani są do kontynuacji nauki języka, który dobrze znają. W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego. Szczegóły w załącznikuNEWS
2020.05.28
Informacja o ważności legitymacji
Zgodnie art. 51b ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zmieniającym ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w przypadku ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni, w okresie tego ograniczenia lub zawieszenia oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis stosuje się również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.
Polecamy zapoznanie się z oficjalną odpowiedzią ministerstwa w tej sprawie.
https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-w-sprawie-waznosci-legitymacji-studenckich-legitymacji-doktoranta-i-legitymacji-sluzbowych-nauczyciela-akademickiegoNEWS
2020.05.28
Organizacja roku akad. 2019/2020
Szanowni Państwo,
Poniżej przedstawiamy najnowsze Zarządzenia Rektora UWr oraz Dziekanów WNB i WNZKŚ

Zarządzenie Nr 62/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie warunków zakończenia roku akademickiego 2019/2020 na studiach, studiach podyplomowych oraz w kształceniu doktorantów.

Zarządzenie Nr 63/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego w okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 31 lipca 2020 r.

Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zasad postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-Cov-2 oraz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zarządzenie Nr 67/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zaliczenia zajęć z wychowania fizycznego w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie Wrocławskim

Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych prof. Dariusz Skarżyński wprowadził zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 i warunków jego zakończenia na Wydziale Nauk Biologicznych oraz komunikat w sprawie zasad realizacji zajęć o charakterze praktycznym na Wydziale Nauk Biologicznych.
https://www.biologia.uni.wroc.pl/pl/news/ogloszenia/1255


Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska wprowadził
Zarządzenie Dziekana w sprawie warunków zakończenia roku akademickiego 2019/2020 na studiach I i II stopnia oraz studiach doktoranckich

Prosimy o zapoznanie się z treścią dokumentów.


NEWS
2020.04.03
Dyżury dydaktyczne
Informujemy, że w związku ze stanem epidemii, dyżury dydaktyczne:
1.Prodziekan ds. dydaktycznych WNB - dr hab.Gabrieli Bugli-Płoskońskiej prof. UW
2.Dyrektora MSOŚ - dr hab. Macieja Górki prof. UWr
3.Prodziekana ds. nauczania WNZKŚ - dr hab. Dariusza Ilnickiego
będą odbywały się tylko drogą elektroniczną, poprzez pocztę USOS.


NEWS
2020.03.19
Lista wykładów i zajęć zdalnych WNZKŚ
w związku z Zarządzeniem 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, którego mocą zostały zawieszone zajęcia dydaktyczne na wszystkich kierunkach i trybach studiów w Uniwersytecie Wrocławskim do dnia 14 kwietnia oraz Zarządzeniem Dziekana 5/2020 z dnia 16 marca 2020 ze szczegółowymi zasadami organizacji procesu dydaktycznego w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 przedstawiamy listę wykładów i zajęć realizowanych w formie zdalnej w wyznaczonym Zarządzeniem Rektora okresie. http://www.wnoz.uni.wroc.pl/ogloszeniaNEWS
2020.03.16
Komunikat w sprawie obsługi studentów w okresie zagrożenia epidemicznego
W związku z Komunikatem Rektora UWr z dnia 16.03.2020 r. w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego w okresie zagrożenia epidemicznego informujemy, że Dziekanat MSOŚ będzie pracować w systemie dyżurów: poniedziałek, środa - piątek w godzinach 10.00-13.00, wtorek w godzinach 12.00-15.00. W celu ograniczenia bezpośredniego kontaktu z pracownikami Dziekanatu prosimy o załatwianie spraw za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Decyzją MNiSW elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r., bez konieczności osobistego przedłużania ich w Dziekanacie.


NEWS
2020.03.03
Przedłużanie ważności legitymacji od 17.03.2020
Informujemy, że przedłużanie ważności legitymacji studenckiej będzie możliwe od 17.03.2020 r. Proszę o dostarczenie legitymacji przez jednego przedstawiciela grupy. W dniach 9-16.03.2020 Dziekanat MSOŚ p.309 będzie nieczynny.


NEWS
2020.02.19
Plany zajęć na semestr letni
W zakładce STUDIA I STUDENCI- Studia I stopnia lub Studia II stopnia, dostępne są plany zajęć na semestr letni 2019/2020. Plany mogą ulec niewielkim zmianom, dlatego prosimy o sprawdzanie aktualizacji.


NEWS
2020.02.14
Komunikat w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie Wrocławskim
Na podstawie § 7 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim - uchwała Nr 94/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 maja 2019r.,do organizacji roku akademickiego 2019/2020 ogłoszonej komunikatem Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 marca 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) dzień rektorski (Juwenalia) wyznaczony na 7 maja 2020 r. (czwartek) zostaje przeniesiony na dzień 8 maja 2020 r. (piątek),
2) w czwartek 7 maja 2020 r. przeprowadzone zostaną zajęcia piątkowe.


NEWS
2020.02.12
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej

Informujemy, że istnieje jeszcze możliwość skorzystania przez studentów z ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej. Szczegółowe informacje na stronie;https://uni.wroc.pl/wsparcie/ubezpieczenia-nnw-i-oc/NEWS
2020.01.14
Godziny rektorskie
Szanowni Państwo, w załączniku znajduje się komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia godzin rektorskich w Uniwersytecie Wrocławskim.
Załącznik
NEWS
2020.01.13
Lektorat języka nowożytnego - poziom B2+
Informujemy, że studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia MSOŚ zgodnie z programem mają obowiązek uczęszczać na lektorat na poziomie B2+ w semestrze letnim 2019/2020. Studenci powinni zapisać się na lektorat w terminie od 20.01.2020 do 06.02.2020 r. Szczegóły dotyczące zapisów znajdują się w załączniku.
Załącznik
NEWS
2019.11.06
Listy rankingowe do stypendium Rektora
Prosimy o zapoznanie się z załącznikiem poniżej
Lista rankingowa do stypendium Rektora 2019/2020
NEWS
2018.10.25
Spotkanie w sprawie programu Erasmus+NEWS
2019.10.18
Przedłużanie ważności legitymacji
Informujemy, że możliwe jest już przedłużanie ważności legitymacji studenckiej. Zapraszamy do dziekanatu MSOŚ w terminie 18.10.2019 - 8.11.2019 r.


NEWS
2019.10.07
Uroczyste wręczenie dyplomów
Serdecznie zapraszamy na uroczyste wręczenie dyplomów magisterskich absolwentom kierunku Ochrona Środowiska, które odbędzie się 16 listopada 2019 r. o godz. 10.00 w Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego


NEWS
2019.10.07
Dyplomy ukończenia studiów II stopnia (obrony wrześniowe)
Informujemy, że dyplomy ukończenia studiów II stopnia są przygotowane do odbioru w Dziekanacie MSOŚ.
Absolwenci przy odbiorze dyplomu muszą złożyć:

• Kartę obiegową
• Kartę zobowiązań (biblioteczną)
• Legitymację studencką


NEWS
2018.09.27
Szkolenie BHP studentów i doktorantów w roku akademickim 2019/2020
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkowe dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę w Uniwersytecie Wrocławskim na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich oraz doktoranckich.
Szkolenie odbędzie się w formie nauczania na odległość.
Terminy udostępnienia szkoleń Centrum Kształcenia na Odległość w roku akademickim 2019/20 na Uniwersytecie Wrocławskim:
Termin 1 - od 1 października do 30 listopada 2019 r.,
Termin poprawkowy (płatny) - od 15 marca do 30 marca 2020 r. - dla powtarzających, którzy nie przystąpili do szkolenia w pierwszym terminie lub go nie zdali albo nie ukończyli,
Więcej informacji w Załączniku

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej – tel. (71) 375-24-89.


NEWS
2019.09.24
Plany zajęć dla studentów studiów I stopnia
W zakładce STUDIA I STUDENCI- Studia I stopnia, dostępne są plany zajęć na semestr zimowy 2019/2020. Plany mogą ulec niewielkim zmianom, dlatego prosimy o sprawdzanie aktualizacji.


NEWS
2019.07.18
Dni adaptacyjne dla studentów studiów II stopnia przyjętych w roku akad. 2019/20
Studenci studiów II stopnia proszeni są o zapoznanie się z harmonogramem dni adaptacyjnych zamieszczonym w załączniku - dni adaptacyjne II stopieńNEWS
2019.07.13
Dni adaptacyjne dla studentów studiów I stopnia przyjętych w roku akad. 2019/20
Studenci studiów I stopnia proszeni są o zapoznanie się z harmonogramem dni adaptacyjnych zamieszczonym w załączniku - dni adaptacyjne I stopieńNEWS
2019.09.18
Dyplomy ukończenia studiów I stopnia (obrona wrześniowa)
Informujemy, że dyplomy ukończenia studiów I stopnia są przygotowane do odbioru w Dziekanacie MSOŚ.
Absolwenci studiów I stopnia, którzy nie kontynuują studiów na kierunku Ochrona środowiska, przy odbiorze dyplomu muszą złożyć:

• Kartę obiegową
• Kartę zobowiązań (biblioteczną)
• Legitymację studencką


NEWS
2019.09.17
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej w roku akademickim 2019/2020

Informujemy, że w roku akademickim 2019/2020 ubezpieczeń studentów od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej dokonywać będzie rekomendowana przez Uniwersytet Wrocławski firma ubezpieczeniowa InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group na podstawie zawartej umowy.

Ubezpieczenie NNW
Dotyczy uszczerbku na zdrowiu i życiu ubezpieczonego
Okres ubezpieczenia – od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.
Suma ubezpieczenia – 40 000 zł
Wysokość składki – 60 zł
Termin zbierania składek – do 30.11.2019 r.

Ubezpieczenie OC
Dotyczy szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego innej osobie lub rzeczy do niej należącej
Okres ubezpieczenia – od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.
Suma gwarancyjna – 30 000 zł
Wysokość składki – 40 zł
Termin zbierania składek – do 30.11.2019 r.

 

Składkę na ubezpieczenie NNW i OC  można będzie opłacić:

gotówką  w dziekanacie MSOŚ p. 307,

przelewem na konto Uniwersytetu Wrocławskiego nr 70 1090 2503 0000 0001 4322 6668 Santander  Bank Polska. W tytule przelewu należy podać obligatoryjnie: nazwisko i imię,  numer albumu oraz informację, że jest to   składka NNW lub składka OC.

 

Studenci i doktoranci mogą opłacić albo składkę na ubezpieczenie NNW albo składkę na

ubezpieczenie OC  lub obie składki według własnego wyboru.

 

Szczegółowy zakres ubezpieczeń dostępny na stronie internetowej  https://uni.wroc.pl/wsparcie/ubezpieczenia-nnw-i-oc/NEWS
2019.08.19
Godziny otwarcia Dziekanatu
Informujemy, że w dniu 20.08.2019 r.(wtorek) Dziekanat będzie czynny w godzinach 9.00- 12.30. Przepraszamy za utrudnienia.


NEWS
2019.07.24
Dostęp do USOS
Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że w dniu 29.08.2019 roku nie będzie dostępu do systemu USOS w godz. 7:30 - 15.00 ze względu na konieczność przejścia na nową wersję systemu. Natomiast USOSweb oraz inne aplikacje webowe np. APD zostaną wyłączone w dniu 28.08.2019 r. o godz. 18:00 i nie będzie można z nich korzystać do dnia 29.08.2019 r. do godz. 15:00.


NEWS
2019.07.18
Dyplomy ukończenia studiów I i II stopnia (obrony czerwcowe i lipcowe)
Informujemy, że dyplomy ukończenia studiów I i II stopnia są przygotowane do odbioru w Dziekanacie MSOŚ.
Absolwenci studiów I stopnia i II stopnia, którzy nie kontynuują studiów na kierunku Ochrona środowiska, przy odbiorze dyplomu muszą złożyć:

• Kartę obiegową
• Kartę zobowiązań (biblioteczną)
• Legitymację studencką


NEWS
2019.06.14
Dyżur Dziekanatu w czasie długiego weekendu czerwcowego
Informujemy, że w dniu 21.06.2019 r. Dziekanat MSOŚ (p. 309) będzie nieczynny. Osoby, które chcą złożyć pracę dyplomową w tym dniu, prosimy o wizytę w dziekanacie w środę 19.06.2019 r. lub poniedziałek 24.06.2019 r.


NEWS
2019.05.07
Staże w Niemczech- oferta stypendialna
Zachęcamy do wzięcia udziału w programie stypendialnym DBU. Więcej informacji o programie www.sds.org.pl oraz na stronie organizatora www.dbu.de/2600.html , na facebooku https://www.facebook.com/Stypendia.DBU/ oraz @stypendia.dbu na Instagramie gdzie można na bieżąco śledzić działania DBU. Więcej informacji na ulotkach w gablotach przed dziekanatem.


NEWS
2019.04.29
Dyżur Dziekanatu podczas długiego weekendu
Informujemy, że w dniu 2.05.2019 r. Dziekanat MSOŚ będzie nieczynny.


NEWS
2019.03.15
Godziny otwarcia Dziekanatu
Informujemy, że ze względu na szkolenie pracowników w dniu 18.03.2019 r.(poniedziałek) Dziekanat będzie czynny w godzinach 9.00- 11.00. W dniu 19.03.2019 r. (wtorek) zapraszamy w godzinach 10.00- 15.00.


NEWS
2019.03.13
Terminy egzaminów licencjackich

I termin- 8.07.2019 r. godzina 10.00, ul. Przybyszewskiego 63/77, sala 25,
II termin- 11.09.2019 r. godzina 10.00 ul. Przybyszewskiego 63/77, sala 25,


NEWS
2019.03.13
Szkolenie BHP studentów i doktorantów wiosna 2019
Przekazujemy informację wraz z instrukcją logowania do szkolenia bhp dla studentów powtarzających, którzy nie przystąpili do szkolenia w pierwszym terminie lub go nie zdali albo nie ukończyli oraz dla naboru między semestralnego. Przedmiotowe szkolenie jest dostępne w okresie od 15 marca do 30 marca 2019 r. na stronie https://e-edu.cko.uni.wroc.pl
Wszystkie informacje w Załączniku


NEWS
2019.03.13
Zaproszenie na konferencję
"Stan obecny, problemy i możliwości wdrażania Zielonej Infrastruktury we współczesnych miastach ze szczególnym uwzględnieniem zielonych dachów i żyjących ścian"
Konferencja odbędzie się w dniach 19–20.09.2019r. w Centrum Dydaktyczno-Naukowym na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 24a, 50-363 Wrocław Podczas sesji terenowej, która odbędzie się 21.09.2019r. zaprezentowane zostaną zielone dachy i żyjące ściany na terenie Wrocławia, ostatni element sesji terenowej stanowi wycieczka do Arboretum w Wojsławicach Szczegóły w załącznikuNEWS
2019.03.07
Aneksy do umów na powtarzanie
Informuję, że indywidualne Aneksy do Umowy o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych dla studentów studiów I i II stopnia są przygotowane do odbioru w dziekanacie. Proszę o zgłoszenie się studentów, którzy w semestrze zimowym 2018/19 mają niezaliczony przedmiot.


NEWS
2019.03.04
Lektorat języka nowożytnego - poziom B2
Studenci I roku I stopnia studiów stacjonarnych Ochrony Środowiska są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego ( zalecany angielski ) na poziomie B2 II . Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw , zobowiązani są do kontynuacji nauki języka, który dobrze znają. W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego. Szczegóły w załącznikuNEWS
2019.02.14
Plany zajęć na semestr letni
W zakładce STUDIA I STUDENCI- Studia I stopnia lub Studia II stopnia, dostępne są plany zajęć na semestr letni 2018/2019. Plany mogą ulec niewielkim zmianom, dlatego prosimy o sprawdzanie aktualizacji.


NEWS
2019.02.08
Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i Odpowiedzialności Cywilnej
Informujemy, że istnieje jeszcze możliwość skorzystania przez studentów z ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej. Szczegółowe informacje na stronie https://uni.wroc.pl/wsparcie/ubezpieczenia-nnw-i-oc/
NEWS
2019.01.08
Lektorat języka nowożytnego - poziom B2+
Studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia MSOŚ zgodnie z programem mają obowiązek uczęszczać na lektorat na poziomie B2+ w semestrze letnim 2018/2019 . Studenci powinni zapisać się na lektorat w terminie od 14.01.2019 do 27.01.2019. Szczegóły w załącznikuNEWS
2018.12.10
Erasmus+ rekrutacja na rok akademicki 2018/2019
Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w Programie Erasmus+. Szczegóły dotyczące rekrutacji w załącznikuNEWS
2018.11.13
Ankiety ewaluacyjneNEWS
2018.10.30
Program MOST - rekrutacja na semestr letni

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w Programie Mobilności Studenckiej i Doktoranckiej „MOST”. Program – funkcjonujący od ponad 15 lat – umożliwił wyjazd na inną uczelnię krajową już ponad 10 tysiącom osób. Rekrutacja na semestr letni trwa od 31 października do 30 listopada. Aby skorzystać z tej oferty, należy przede wszystkim odwiedzić stronę internetową Programu MOST, na której można zapoznać się ze wszystkimi szczegółami dotyczącymi funkcjonowania Programu, a także – nie odchodząc od biurka – zgłosić swoją kandydaturę.
Podstawowymi zaletami Programu są:
– możliwość studiowania na jednej z 29 najlepszych uczelni krajowych;
– wybór kierunku obecnie studiowanego lub pokrewnego;
– samodzielne opracowanie planu zajęć, uczęszczanie na przedmioty nie będące w ofercie Uczelni Macierzystej.
Zapoznaj się z aktualną ofertą MOST-u oraz załóż konto w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonasz rejestracji i uzyskasz status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST. Dla studentów http://most.amu.edu.pl/index.php/rekrutacja/rekrutacja-krok-po-kroku
Uczelnianym Koordynatorem Programu MOST jest Małgorzata Gregier-GłowackaNEWS
2018.10.29
Spotkanie informacyjne Erasmus+

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w Programie Erasmus+. Więcej informacji na temat spotkań organizacyjnych w Załączniku


NEWS
2018.10.17
Uroczyste wręczenie dyplomów
Serdecznie zapraszamy na uroczyste wręczenie dyplomów magisterskich absolwentom kierunku Ochrona Środowiska, które odbędzie się 17 listopada 2018 r. o godz. 10.00 w Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego


NEWS
2018.10.10
Listy rankingowe do stypendium Rektora
Prosimy o zapoznanie się z załącznikiem poniżej
Lista rankingowa do stypendium Rektora 2018/2019
NEWS
2018.10.05
Dyplomy ukończenia studiów I i II stopnia (obrony wrześniowe)
Informujemy, że dyplomy ukończenia studiów I i II stopnia są przygotowane do odbioru w Dziekanacie MSOŚ.
Absolwenci przy odbiorze dyplomu muszą złożyć:

• Kartę obiegową
• Kartę zobowiązań (biblioteczną)
• Legitymację studencką


NEWS
2018.10.04
Aneksy do umów na powtarzanie
Informuję, że indywidualne Aneksy do Umowy o warunkach pobierania opłat związanych zeświadczeniem usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych dla studentów studiów I stopnia są przygotowane do odbioru w dziekanacie. Proszę o zgłoszenie się studentów, którzy w semestrze letnim 2017/18 mają niezaliczony przedmiot.


NEWS
2018.09.28
Szkolenie BHP studentów i doktorantów w roku akademickim 2018/2019
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkowe dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę w Uniwersytecie Wrocławskim na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich oraz doktoranckich.
Szkolenie odbędzie się w formie nauczania na odległość.
Termin udostępnienia szkoleń Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim: od 1 października do 30 listopada 2018 r.
Więcej informacji w Załączniku

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej – tel. (71) 375-24-89.


NEWS
2018.09.26
Plany zajęć na studentów studiów II stopnia
W zakładce STUDIA I STUDENCI- Studia II stopnia, dostępne są plany zajęć na semestr zimowy 2018/2019. Plany mogą ulec niewielkim zmianom, dlatego prosimy o sprawdzanie aktualizacji.


NEWS
2018.09.25
Plany zajęć na studentów studiów I stopnia
W zakładce STUDIA I STUDENCI- Studia I stopnia, dostępne są plany zajęć na semestr zimowy 2018/2019. Plany mogą ulec niewielkim zmianom, dlatego prosimy o sprawdzanie aktualizacji.


NEWS
2018.09.21
ZAPISY NA ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, SEMESTR 2018/2019
HARMONOGRAM REJESTRACJI ZIMA 2018/2019 – WYCHOWANIE FIZYCZNE
ZAPISY NA ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ODBĘDĄ SIĘ W TERMINACH:
01.10.2018 r. (poniedziałek), 02.10.2018 r. (wtorek), 03.10.2018 r. (środa) w godzinach 08.00–22.00
Korekty zapisów: 17.10.2018 r. (środa), 18.10.2018 r. (czwartek), 19.10.2018 r. (piątek) w godzinach 08.00–22.00
Zajęcia dydaktyczne rozpoczną się 3 października (środa) zgodnie z planem.NEWS
2018.08.24
Dni adaptacyjne dla studentów studiów II stopnia przyjętych w roku akad. 2018/19
Studenci studiów II stopnia proszeni są o zapoznanie się z harmonogramem dni adatracyjnych zamieszczonym w załączniku - dni adaptacyjne II stopieńNEWS
2018.08.24
Dni adaptacyjne dla studentów studiów I stopnia przyjętych w roku akad. 2018/19
Studenci studiów I stopnia proszeni są o zapoznanie się z harmonogramem dni adaptacyjnych zamieszczonym w załączniku - dni adaptacyjne I stopieńNEWS
2018.08.24
Ogłoszenie w sprawie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku akademickim 2018/2019
Informujemy, że w roku akademickim 2018/2019 ubezpieczeń studentów od następstw nieszczęśliwych wypadków dokonywać będzie rekomendowana przez Uniwersytet Wrocławski firma ubezpieczeniowa InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group na podstawie zawartej umowy.

Ubezpieczenie ma charakter dobrowolny.

Wpłaty składek dokonuje się w pokoju 307 za wyliczoną gotówką w terminie do dnia 30 listopada 2018r.
Składka na ubezpieczenie wynosi 50 zł przy sumie ubezpieczenia 35.000 zł

Ogólne warunki ubezpieczania:

1. Okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy i trwa od 01.10.2018r. do 30.09.2019r.,
2. Przedmiotem umowy jest imienne ubezpieczenie studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego od następstw nieszczęśliwych wypadków,
3. Szczegółowy zakres ubezpieczenia – w załączniku

Więcej informacji na stronie https://uni.wroc.pl/4764-2/ubezpieczenia-nastepstw-nieszczesliwych-wypadkow-studentow-i-doktorantow/
NEWS
2018.08.16
Dyplomy ukończenia studiów I i II stopnia (obrony czerwcowe i lipcowe)
Informujemy, że dyplomy ukończenia studiów I i II stopnia są przygotowane do odbioru w Dziekanacie MSOŚ.
Absolwenci studiów I stopnia i II stopnia, którzy nie kontynuują studiów na kierunku Ochrona środowiska, przy odbiorze dyplomu muszą złożyć:

• Kartę obiegową
• Kartę zobowiązań (biblioteczną)
• Legitymację studencką


NEWS
2018.06.18
Studenci cudzoziemcy– stypendium rządowe
Zgodnie z nowymi przepisami – stypendium rządowe student może otrzymać również za miesiąc lipiec, jeżeli w lipcu będzie przebywać w Polsce co najmniej jeden dzień. Więcej informacji na stronie https://uni.wroc.pl/studenci-cudzoziemcy/


NEWS
2018.05.25
Dyżur Dziekanatu w czerwcu
Informujemy, że w dniach 31.05.2018 r. i 1.06.2018 r. Dziekanat MSOŚ (pokój 307 i 309) będzie nieczynny. W dniach 02-08.06.2018 r. będzie nieczynny pokój 307 (sprawy socjalno-bytowe).


NEWS
2018.04.24
Dyżur Dziekanatu podczas długiego weekendu
Informujemy, że w dniach 27.04.2018 r. oraz 1-6.05.2018 r. będzie nieczynny pokój 307 (sprawy socjalno-bytowe), w dniach 30.04-13.05.2018 r. będzie nieczynny pokój 309 (sprawy dydaktyczne).


NEWS
2018.04.13
Godziny otwarcia Dziekanatu w kwietniu
Informujemy, że w dniach 16-18.04.2018 r. Dziekanat (p.309) będzie nieczynny.


NEWS
2018.04.11
Program MOST - rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki 2018/2019

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w Programie Mobilności Studenckiej i Doktoranckiej „MOST”. Program – funkcjonujący od ponad 15 lat – umożliwił wyjazd na inną uczelnię krajową już ponad 10 tysiącom osób. Rekrutacja na semestr letni w akademickim 2017/2018 trwa od 31 października do 30 listopada. Aby skorzystać z tej oferty, należy przede wszystkim odwiedzić stronę internetową Programu MOST, na której można zapoznać się ze wszystkimi szczegółami dotyczącymi funkcjonowania Programu, a także – nie odchodząc od biurka – zgłosić swoją kandydaturę.
Podstawowymi zaletami Programu są:
– możliwość studiowania na jednej z 29 najlepszych uczelni krajowych;
– wybór kierunku obecnie studiowanego lub pokrewnego;
– samodzielne opracowanie planu zajęć, uczęszczanie na przedmioty nie będące w ofercie Uczelni Macierzystej.
Zapoznaj się z aktualną ofertą MOST-u oraz załóż konto w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonasz rejestracji i uzyskasz status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST. Dla studentów http://most.amu.edu.pl/index.php/rekrutacja/rekrutacja-krok-po-kroku Zachęcamy do skorzystania z tej oferty oraz śledzenia aktualności dotyczących MOST-u na portalu społecznościowym Facebook: www.facebook.com/programmost2000

Uczelnianym Koordynatorem Programu MOST jest Małgorzata Gregier-GłowackaNEWS
2018.03.29
Komunikat Rektora w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 2017/2018
Zostały wprowadzone zmiany w organizacji roku akademickiego. Szczegóły w załącznikuNEWS
2018.03.16
Szkolenie bhp dla studentów, którzy nie brali udziału w szkoleniu w terminie 16.10.2017-30.1.2018r.
Przekazujemy informację wraz z instrukcją logowania do szkolenia bhp dla studentów, doktorantów, którzy nie brali udziału w szkoleniu w terminie 16.10.2017-30.1.2018r. oraz dla naboru między semestralnego. Przedmiotowe szkolenie jest dostępne w okresie 15.03 - 30.06.2018r. na stronie https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/course/index.php?categoryid=46
Wszystkie informacje w Załączniku


NEWS
2018.03.12
KNS Ochrony Środowiska

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o działającym od nowa Kole Naukowym Studentów Ochrony Środowiska

.


NEWS
2018.03.12
Test kwalifikacyjny z języka obcego dla I roku studiów I stopnia
W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego. Przed przystąpieniem do testu student musi zarejestrować się i zapisać na test kwalifikacyjny na stronie https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl/ w terminie od 21.03 do 03.04.2018 r do godz. 23.59.
Test kwalifikacyjny z języka obcego odbędzie się 06.04.2018 godz.11.00
Więcej informacji w Załączniku


NEWS
2018.03.07
Terminy egzaminów licencjackich

I termin- 6.07.2018 r. godzina 10.00, ul. Przybyszewskiego 63/77, sala 25,
II termin- 11.09.2018 r. godzina 10.00 ul. Przybyszewskiego 63/77, sala 25,


NEWS
2018.02.28
Aneksy do umów na powtarzanie
Informuję, że indywidualne Aneksy do Umowy o warunkach pobierania opłat związanych zeświadczeniem usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych dla studentów studiów I stopnia są przygotowane do odbioru w dziekanacie. Proszę o zgłoszenie się studentów, którzy w semestrze zimowym 2017/18 mają niezaliczony przedmiot.


NEWS
2018.02.15
Erasmus+ rekrutacja na rok akademicki 2018/2019
Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w Programie Erasmus+. Szczegóły dotyczące rekrutacji w załącznikuNEWS
2018.02.06
Godziny otwarcia Dziekanatu w dniu 7.02.2018 r.
Informujemy, że w dniu 7.02.2018 r. (środa) Dziekanat MSOŚ będzie nieczynny.


NEWS
2018.01.09
Zapisy na język angielski - studia II stopnia
Studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Ochrona Środowiska, zgodnie z programem mają obowiązek uczęszczać na lektorat na poziomie B2+ w semestrze letnim 2017/2018 . Studenci powinni zapisać się na lektorat w terminie 15.01.2018 do 25.01.2018. Wszelkie informacje znajdują się w załączniku
Zapisy na B2+ na sem. let. 2017.2018 I rok


NEWS
2017.12.13
Konferencja CZAS NA CZYSTE POWIETRZE - Zaproszenie
Serdecznie zapraszamy studentów Ochrony Środowiska na wrocławskie spotkanie w ramach ogólnopolskiej kampanii Czas na czyste powietrze, realizowanej ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020, które odbędzie się 15 grudnia w Hotelu NOVOTEL. Wszelkie informacje znajdują się w załącznikach
Program spotkania Czas na Czyste Powietrze 15.12.2017
Zaproszenie na spotkanie Czas na Czyste Powietrze 15.12.2017


NEWS
2017.12.07
Erasmus+ rekrutacja
Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w Programie Erasmus+. Skrót najważniejszych informacji dostępny jest w załącznikuNEWS
2017.11.09
Ogłoszenie w sprawie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku akademickim 2017/2018
Przypominamy, że w roku akademickim 2017/2018 ubezpieczeń studentów od następstw nieszczęśliwych wypadków dokonywać będzie rekomendowana przez Uniwersytet Wrocławski firma ubezpieczeniowa InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group na podstawie zawartej umowy.

Ubezpieczenie ma charakter dobrowolny.

Wpłaty składek dokonuje się w Dziekanacie za wyliczoną gotówką w terminie do dnia 30 listopada 2017r.
Składka na ubezpieczenie wynosi 50 zł przy sumie ubezpieczenia 35.000 zł

Ogólne warunki ubezpieczania:

1. Okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy i trwa od 01.10.2017r. do 30.09.2018r.,
2. Przedmiotem umowy jest imienne ubezpieczenie studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego od następstw nieszczęśliwych wypadków,
3. Szczegółowy zakres ubezpieczenia – w załączniku

Więcej informacji na stronie https://uni.wroc.pl/4764-2/ubezpieczenia-nastepstw-nieszczesliwych-wypadkow-studentow-i-doktorantow/
NEWS
2017.10.30
Spotkanie informacyjne Erasmus+
Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w Programie Erasmus+. Więcej informacji na temat spotkań organizacyjnych w Załączniku


NEWS
2017.10.30
Program MOST - rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2017/2018

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w Programie Mobilności Studenckiej i Doktoranckiej „MOST”. Program – funkcjonujący od ponad 15 lat – umożliwił wyjazd na inną uczelnię krajową już ponad 10 tysiącom osób. Rekrutacja na semestr letni w akademickim 2017/2018 trwa od 31 października do 30 listopada. Aby skorzystać z tej oferty, należy przede wszystkim odwiedzić stronę internetową Programu MOST, na której można zapoznać się ze wszystkimi szczegółami dotyczącymi funkcjonowania Programu, a także – nie odchodząc od biurka – zgłosić swoją kandydaturę.
Podstawowymi zaletami Programu są:
– możliwość studiowania na jednej z 29 najlepszych uczelni krajowych;
– wybór kierunku obecnie studiowanego lub pokrewnego;
– samodzielne opracowanie planu zajęć, uczęszczanie na przedmioty nie będące w ofercie Uczelni Macierzystej.
Zapoznaj się z aktualną ofertą MOST-u oraz załóż konto w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonasz rejestracji i uzyskasz status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST. Dla studentów http://most.amu.edu.pl/index.php/rekrutacja/rekrutacja-krok-po-kroku Zachęcamy do skorzystania z tej oferty oraz śledzenia aktualności dotyczących MOST-u na portalu społecznościowym Facebook: www.facebook.com/programmost2000

Uczelnianym Koordynatorem Programu MOST jest Małgorzata Gregier-GłowackaNEWS
2017.10.26
Uroczyste wręczenie dyplomów
Serdecznie zapraszamy na uroczyste wręczenie dyplomów magisterskich absolwentom kierunku Ochrona Środowiska, które odbędzie się 25 listopada 2017 r. o godz. 8.30 w Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego


NEWS
2017.10.20
Godziny otwarcia dziekanatu w październiku
Uprzejmie informujemy, że w związku ze szkoleniem, dziekanat Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska p.309 będzie nieczynny w dniu 27 października 2017 r. (piątek). Sprawy stypendialne (p. 307) będą obsługiwane normalnie.


NEWS
2017.10.17
Szkolenie BHP studentów i doktorantów w roku akademickim 2017/2018
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkowe dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę w Uniwersytecie Wrocławskim na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich oraz doktoranckich.
Szkolenie odbędzie się w formie nauczania na odległość.
Termin: od 16 października 2017 r. do 30 stycznia 2018 r.
Więcej informacji w Załączniku

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej – tel. (71) 375-24-89. Wsparcie Informatyczne Karol Greinert tel. 509 275 001 w godz. 7:00 do 20:00 od poniedziałku do piątku


NEWS
2017.10.12
Listy rankingowe do stypendium Rektora
Lista rankingowa do stypendium Rektora z tytułu wysokiej średniej ocen na kierunku ochrona środowiska w roku akad. 2017/2018
LP Nr albumu Średnia ocen
1. 264665 4,82
2. 303571 4,80
3. 260437 4,78
4. 266318 4,75
5. 281922 4,63NEWS
2017.09.28
Dyplomy ukończenia studiów I i II stopnia (obrony wrześniowe)
Informujemy, że dyplomy ukończenia studiów I i II stopnia są przygotowane do odbioru w Dziekanacie MSOŚ.
Absolwenci studiów I stopnia i II stopnia, którzy nie kontynuują studiów na kierunku Ochrona środowiska, przy odbiorze dyplomu muszą złożyć:

• Kartę obiegową
• Kartę zobowiązań (biblioteczną)
• Legitymację studencką


NEWS
2017.09.28
Godziny rektorskie 4 października 2017 r. 9:30-14:00
W związku z otwartą uniwersytecką debatą na temat założeń projektu nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – Ustawa 2.0, w dniu 4 października 2017 r., od godziny 9.30 do godziny 14.00, Rektor wprowadza godziny rektorskie wolne od zajęć dydaktycznych.
Dyskusja odbędzie się w sali 1D im. Unii Europejskiej w budynku „D” na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii (godzina rozpoczęcia debaty - 10.00).


NEWS
2017.09.26
Dni adaptacyjne dla studentów studiów II stopnia przyjętych w roku akad. 2017/18
6-11 października 2017 r. (w godzinach 10.00-13.00)

W terminie 6-11 października 2017 r. wszyscy studenci I roku studiów II stopnia proszeni są o stawienie się w Dziekanacie celem:
1) złożenia deklaracji wyboru tematu pracy magisterskiej
2) podpisania umowy edukacyjnej
3) odebrania legitymacji (jeżeli student wniósł opłatę na indywidualne konto bankowe)

UWAGA
1.Podpisanie umowy o świadczeniu usług edukacyjnych jest warunkiem podjęcia studiów w Uniwersytecie Wrocławskim. Niepodpisanie umowy przez studenta będzie podstawą do skreślenia z listy studentów.

2.W Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska obowiązuje tzw. indeks elektroniczny. W praktyce oznacza to, że studenci nie otrzymują tradycyjnych indeksów i kart okresowych osiągnięć studenta. Przebieg studiów będzie dokumentowany w oparciu o właściwe w tym przedmiocie przepisy prawa przy wykorzystaniu Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS). Jedyna formą dokumentacji osiągnięć studenta będą zapisy na indywidualnym koncie USOS. Strona platformy USOSweb: https://usosweb.uni.wroc.pl/

Informacje na temat lektoratu z języka obcego nowożytnego:

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami na stronie Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego: http://www.spnjo.uni.wroc.pl/content/rok-i-i-ii-studia-stacjonarne


NEWS
2017.08.17
Dyplomy ukończenia studiów I i II stopnia (obrony czerwcowe i lipcowe)
Informujemy, że dyplomy ukończenia studiów I i II stopnia są przygotowane do odbioru w Dziekanacie MSOŚ.
Absolwenci studiów I stopnia i II stopnia, którzy nie kontynuują studiów na kierunku Ochrona środowiska, przy odbiorze dyplomu muszą złożyć:

• Kartę obiegową
• Kartę zobowiązań (biblioteczną)
• Legitymację studencką


NEWS
2017.07.25
Ogłoszenie w sprawie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku akademickim 2017/2018
Informujemy, że w roku akademickim 2017/2018 ubezpieczeń studentów od następstw nieszczęśliwych wypadków dokonywać będzie rekomendowana przez Uniwersytet Wrocławski firma ubezpieczeniowa InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group na podstawie zawartej umowy.

Ubezpieczenie ma charakter dobrowolny.

Wpłaty składek dokonuje się w Dziekanacie za wyliczoną gotówką w terminie do dnia 30 listopada 2017r.
Składka na ubezpieczenie wynosi 50 zł przy sumie ubezpieczenia 35.000 zł

Ogólne warunki ubezpieczania:

1. Okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy i trwa od 01.10.2017r. do 30.09.2018r.,
2. Przedmiotem umowy jest imienne ubezpieczenie studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego od następstw nieszczęśliwych wypadków,
3. Szczegółowy zakres ubezpieczenia – w załączniku

Więcej informacji na stronie https://uni.wroc.pl/4764-2/ubezpieczenia-nastepstw-nieszczesliwych-wypadkow-studentow-i-doktorantow/
NEWS
2017.07.20
Dni adaptacyjne dla studentów kierunku Ochrona Środowiska w roku akademickim 2017/2018
28 września 2017 r. (czwartek)

12.00-13.30 Uroczysta immatrykulacja w Oratorium Marianum - Gmach Główny Uniwersytetu Wrocławskiego pl. Uniwersytecki 1 (obecność obowiązkowa, obowiązuje strój galowy)

29 września 2017 r. (piątek) i 2 października 2017 r. (poniedziałek)

9.00-14.00 odbiór legitymacji studenckiej oraz podpisanie umowy o świadczeniu usług edukacyjnych w dziekanacie MSOŚ, ul. Przybyszewskiego 63/77 p. 309

29 września 2017 r. (piątek)

10.00-10.30 spotkanie z Dyrektorem MSOŚ – dr hab. Maciejem Górką prof. nadzw., Instytut Genetyki i Mikrobiologii, ul. Przybyszewskiego 63/77 s.25

2 października 2017 r. (poniedziałek)

10.15–11.45 – szkolenie biblioteczne, Instytut Genetyki i Mikrobiologii, ul. Przybyszewskiego 63/77 s.25

UWAGA

1.Podpisanie umowy o świadczeniu usług edukacyjnych jest warunkiem podjęcia studiów w Uniwersytecie Wrocławskim. Niepodpisanie umowy przez studenta będzie podstawą do skreślenia z listy studentów.

2.Studenci proszeni są o przyniesienie 29 września 2017 r. zaświadczenia lekarza medycyny pracy. Dołączone do decyzji o przyjęciu na studia skierowanie na badania lekarskie ważne jest miesiąc od daty wystawienia. Lista placówek, które bezpłatnie wykonują badania lekarskie dla uczniów i studentów na terenie woj. dolnośląskiego znajduje się na stronie internetowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy: http://www.dwomp.pl/


3.W Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska obowiązuje tzw. indeks elektroniczny. W praktyce oznacza to, że studenci nie otrzymują tradycyjnych indeksów i kart okresowych osiągnięć studenta. Przebieg studiów będzie dokumentowany w oparciu o właściwe w tym przedmiocie przepisy prawa przy wykorzystaniu Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS). Jedyną formą dokumentacji osiągnięć studenta będą zapisy na indywidualnym koncie USOS. Strona platformy USOSweb: https://usosweb.uni.wroc.pl/


Informacje na temat lektoratu z języka obcego nowożytnego:
Studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia ochrony środowiska zgodnie z programem studiów rozpoczynają lektorat w semestrze 3 ( semestr zimowy 2018/2019).
Studenci zobowiązani są do kontynuacji nauki języka, który dobrze znają.
Zalecany jest język angielski.
Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języka angielskiego lub niemieckiego w marcu 2018 roku.
Studenci, którzy :
a) wybiorą język francuski, hiszpański, włoski lub rosyjski jako język obowiązkowy
b) wybiorą język angielski lub język niemiecki jako obowiązkowy , ale zaliczą lektorat z tych języków na postawie certyfikatu http://www.spnjo.uni.wroc.pl/content/certyfikaty-zwalniające-20132014 i chcieliby wykorzystać przysługujące im godziny ( 3 semestry po 60 godzin ) na fakultatywną naukę języka niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego lub rosyjskiego mogą przystąpić do testu kwalifikacyjnego z tych języków w listopadzie 2017 roku.
Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami na stronie Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego:
http://www.spnjo.uni.wroc.pl/content/studia-stacjonarneInformacje na temat szkolenia z zakresu BHP i ppoż.
Obowiązkowe szkolenia odbędą się w formie e-learningu, informacje na temat terminu ww. szkoleń zostaną ogłoszone na początku roku akademickiego w zakładce aktualności na stronie www.msos.uni.wroc.pl


Informacje o ewentualnych zmianach w harmonogramie dni adaptacyjnych zostaną zamieszczone w zakładce aktualności na stronie www.msos.uni.wroc.pl

Prosimy o sprawdzanie aktualizacji!

NEWS
2017.06.07
Spotkanie informacyjne Erasmus+
NEWS
2017.06.06
Godziny otwarcia dziekanatu w czerwcu
Uprzejmie informujemy, że dziekanat Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska będzie nieczynny w dniu 16 czerwca 2017 r. (piątek),


NEWS
2017.04.25
Weekend majowy - godziny otwarcia dziekanatu
Uprzejmie informujemy, że dziekanat Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska będzie nieczynny w dniu 2 maja 2017 r., natomiast w dniach 4-5 maja 2017 r. będzie nieczynny pokój 417.


NEWS
2017.04.03
Program MOST - rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki 2017/2018

Szanowni Studenci,
serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w Programie Mobilności Studenckiej i Doktoranckiej „MOST”. Program – funkcjonujący od ponad 15 lat – umożliwił wyjazd na inną uczelnię krajową już ponad 10 tysiącom osób. Rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki 2017/2018 trwa od 15 kwietnia do 15 maja. Aby skorzystać z tej oferty, należy przede wszystkim odwiedzić stronę internetową Programu MOST, na której można zapoznać się ze wszystkimi szczegółami dotyczącymi funkcjonowania Programu, a także – nie odchodząc od biurka – zgłosić swoją kandydaturę.
Podstawowymi zaletami Programu są:
– możliwość studiowania na jednej z 29 najlepszych uczelni krajowych;
– wybór kierunku obecnie studiowanego lub pokrewnego;
– samodzielne opracowanie planu zajęć, uczęszczanie na przedmioty nie będące w ofercie Uczelni Macierzystej.
Zapoznaj się z aktualną ofertą MOST-u oraz załóż konto w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonasz rejestracji i uzyskasz status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST. Dla studentów http://most.amu.edu.pl/index.php/rekrutacja/rekrutacja-krok-po-kroku Studenci, Doktoranci zainteresowani udziałem w Programie MOST składają pisemne wnioski w dziekanacie najpóźniej do dnia 17 maja br. włącznie.
Zachęcam do skorzystania z tej oferty oraz śledzenia aktualności dotyczących MOST-u na portalu społecznościowym Facebook: www.facebook.com/programmost2000

Małgorzata Gregier-Głowacka
Uczelniany Koordynator Programu MOST (studentki, studenci)NEWS
2017.03.14
Szkolenie bhp dla studentów, którzy nie odbyli szkolenia w semestrze zimowym 2016/17
UWAGA STUDENCI I ROKU w roku akademickim 2016/2017
pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich doktoranckich, którzy nie odbyli szkolenia wstępnego BHP w okresie 17.10.2016r.-30.1.2017r. w formie e-learningu
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkowe dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę w Uniwersytecie Wrocławskim na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich oraz doktoranckich.
Szkolenie odbędzie się w formie nauczania na odległość.
Więcej informacji w Załączniku

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej trwa od 15 marca do 30 czerwca 2017r.
Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej – tel. (71) 375-24-89.


NEWS
2017.03.13
Test kwalifikacyjny z języka obcego dla I roku studiów I stopnia
W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego. Przed przystąpieniem do testu student musi zarejestrować się i zapisać na test kwalifikacyjny na stronie https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl/ w terminie od 15.03.2017 do 21.03.2017 do godz. 23.59.
Test kwalifikacyjny z języka obcego odbędzie się 24.03.2017 o godz. 16.00.
Więcej informacji w Załączniku


NEWS
2016.03.08
Terminy egzaminów licencjackich

I termin- 5.07.2017 r. godzina 10.00, ul. Przybyszewskiego 63/77, sala 25,
II termin- 11.09.2017 r. godzina 10.00 ul. Przybyszewskiego 63/77, sala 25,


NEWS
2017.03.08
9 marca 2017 r. (czwartek) godziny dziekańskie dla studentów Ochrony Środowiska
W związku uroczystościami pogrzebowymi śp. prof. zw. dr hab. Elżbiety Lonc, Prodziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska wprowadza w dniu 9 marca br. (czwartek) od godz. 10-ej do 18-ej godziny dziekańskie wolne od zajęć dydaktycznych dla studentów Ochrony Środowiska. Komunikat


NEWS
2017.03.08
9 marca 2017 r. (czwartek) dzień wolny od zajęć dydaktycznych na WNB
W związku z pożegnaniem akademickim i uroczystościami pogrzebowymi śp. prof. zw. dr hab. Elżbiety Lonc, Dziekan WNB dr hab. prof. Dariusz Skarżyński ogłasza na Wydziale Nauk Biologicznych w dniu 9 marca br. (czwartek), obowiązujące przez cały dzień, godziny dziekańskie wolne od zajęć dydaktycznych. Więcej informacji tutaj

.


NEWS
2017.03.03
Aneksy do umów na powtarzanie
Informuję, że indywidualne Aneksy do Umowy o warunkach pobierania opłat związanych zeświadczeniem usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych są przygotowane do odbioru w dziekanacie. Proszę o zgłoszenie się studentów, którzy w semestrze zimowym 2016/17 mają niezaliczony przedmiot.


NEWS
2017.02.13
Plany zajęć na semestr letni 2016/2017
W zakładce STUDIA I STUDENCI- Studia I stopnia lub Studia II stopnia, dostępne są plany zajęć na semestr letni 2016/2017. Plany mogą ulec niewielkim zmianom, dlatego prosimy o sprawdzanie aktualizacji.


NEWS
2017.02.01
Zmiany tematów prac dyplomowych
W dniu 26.01.2017 r. Rada Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska zatwierdziła zmiany tematów prac dyplomowych, które zostały zgłoszone w roku 2016. Tematy te widoczne są w systemie USOSweb na indywidualnym koncie studenta.


NEWS
2017.01.16
Stypendia na semestr letni
Studenci, którzy zamierzają ubiegać się o przyznanie stypendiów socjalnych na semestr letni - o sposobie i terminie składania wniosków - zostaną poinformowani 23 stycznia 2017 r.


NEWS
2017.01.09
Lektorat języka nowożytnego - poziom B2+
Studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia , którzy zgodnie z programem studiów zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka obcego na poziomie B2 + w drugim semestrze (semestr letni 2016/2017 ) oraz studenci II roku studiów stacjonarnych II stopnia, którzy zgodnie z programem studiów zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka obcego na poziomie B2 + w czwartym semestrze ( semestr letni 2016/2017).
Prosimy o zapoznanie się z ogłoszeniem SPNJO w sprawie zapisów na lektorat


NEWS
2016.11.28
Dzień rektorski - 09.12.2016 r.
W związku planowaną organizacją Giełdy Kół Naukowych, Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadził w dniu 9 grudnia 2016 r.(piątek) dzień rektorski wolny od zajęć dydaktycznych.


NEWS
2016.10.28
Dyplomy ukończenia studiów I i II stopnia (obrony z sesji wrześniowej)
Informujemy, że dyplomy ukończenia studiów I i II stopnia są przygotowane do odbioru w Dziekanacie MSOŚ.
Absolwenci, którzy nie kontynuują studiów na kierunku Ochrona środowiska, przy odbiorze dyplomu muszą złożyć:

• Kartę obiegową
• Kartę zobowiązań (biblioteczną)
• Legitymację studencką


NEWS
2016.10.18
Uroczyste wręczenie dyplomów
Serdecznie zapraszamy na uroczyste wręczenie dyplomów magisterskich absolwentom kierunku Ochrona Środowiska, które odbędzie się 26 listopada 2016 r. o godz. 11.00 w Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego


NEWS
2016.10.17
Listy rankingowe do stypendium Rektora
Lista rankingowa do stypendium Rektora z tytułu wysokiej średniej ocen na kierunku ochrona środowiska
LP. Nr albumu Średnia ocen
1. 264665 4,85
2. 260450 4,80
3. 260446 4,80
4. 266318 4,59
5. 256906 4,59
6. 249100 4,51
7. 281922 4,36
8. 279961 4,36

Lista rankingowa do stypendium Rektora z tytułu posiadania wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym na kierunku ochrona środowiska
LP. Nr albumu Liczba punktów
1. 261020 5


NEWS
2016.10.03
Umowy na powtarzanie
Informuję, że indywidualne "Umowy o warunkach odpłatności za powtarzanie zajęć z powodu niezadawalających wyników w nauce na studiach wyższych obowiązujących w Uniwersytecie Wrocławskim" są przygotowane do odbioru w dziekanacie. Proszę o zgłoszenie się studentów, którzy w semestrze letnim 2015/16 mają niezaliczony przedmiot.


NEWS
2016.09.30
Godziny rektorskie
W związku ze Środowiskową Inauguracją Wrocławskich Uczelni, Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadził w dniu 3 października 2016 r., od godziny 12.00, godziny rektorskie wolne od zajęć dydaktycznych.


NEWS
2016.09.27
Dni adaptacyjne dla studentów studiów II stopnia przyjętych w roku akad. 2016/17
5-10 października 2016 r. (w godzinach 10.00-13.00)

W terminie 5-10 października 2016 r. wszyscy studenci I roku studiów II stopnia proszeni są o stawienie się w Dziekanacie celem:
1) złożenia deklaracji wyboru tematu pracy magisterskiej
2) podpisania umowy edukacyjnej
3) odebrania legitymacji (jeżeli student wniósł opłatę na indywidualne konto bankowe)

UWAGA
1.Podpisanie umowy o świadczeniu usług edukacyjnych jest warunkiem podjęcia studiów w Uniwersytecie Wrocławskim. Niepodpisanie umowy przez studenta będzie podstawą do skreślenia z listy studentów.

2.W Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska obowiązuje tzw. indeks elektroniczny. W praktyce oznacza to, że studenci nie otrzymują tradycyjnych indeksów i kart okresowych osiągnięć studenta. Przebieg studiów będzie dokumentowany w oparciu o właściwe w tym przedmiocie przepisy prawa przy wykorzystaniu Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS). Jedyna formą dokumentacji osiągnięć studenta będą zapisy na indywidualnym koncie USOS. Strona platformy USOSweb: https://usosweb.uni.wroc.pl/

Informacje na temat lektoratu z języka obcego nowożytnego:

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami na stronie Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego: http://www.spnjo.uni.wroc.pl/content/rok-i-i-ii-studia-stacjonarne
Informacje na temat szkolenia z zakresu BHP i ppoż. oraz szkolenia bibliotecznego
Obowiązkowe szkolenia odbędą się w formie e-learningu, informacje na temat terminu ww. szkoleń znajdują się w poście z 29.08.2016 r. na stronie www.msos.uni.wroc.pl
Informacje o ewentualnych zmianach w harmonogramie dni adaptacyjnych zostaną zamieszczone w zakładce aktualności na stronie www.msos.uni.wroc.pl prosimy o sprawdzanie aktualizacji!


NEWS
2016.09.26
Plany zajęć
W zakładce STUDIA I STUDENCI- Studia I stopnia lub Studia II stopnia, dostępne są plany zajęć na semestr zimowy 2016/2017. Plany mogą ulec niewielkim zmianom, dlatego prosimy o sprawdzanie aktualizacji.


NEWS
2016.09.23
Dni adaptacyjne - zmiana
Obowiązkowe szkolenie biblioteczne dla studentów I roku odbędzie się 28.09.2016 r. o godzinie 13.30-15.00 w Dużej Sali Wykładowej Instytutu Biologii Eksperymentalnej ul. Kanonia 6/8:


NEWS
2016.09.20
Zajęcia Wychowania fizycznego- nowe regulaminy


NEWS
2016.08.29
Dni adaptacyjne
Dni adaptacyjne dla studentów kierunku ochrona środowiska Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska (MSOŚ) w roku akademickim 2016/2017

27 września 2016 r. (wtorek)

13.30-15.00 Uroczysta immatrykulacja w Oratorium Marianum - Gmach Główny Uniwersytetu Wrocławskiego pl. Uniwersytecki 1 (obowiązuje strój galowy)

Wykład immatrykulacyjny pt.: „Związki międzygatunkowe na przykładzie chorób odkleszczowych” wygłosi dr hab. Dorota Kiewra

28 września 2016 r. (środa)

9.00-13.00 odbiór legitymacji studenckiej oraz podpisanie umowy o świadczeniu usług edukacyjnych w dziekanacie MSOŚ, ul. Przybyszewskiego 63/77 p. 309

10.00-10.30 spotkanie z Dyrektorem MSOŚ – dr hab. Maciejem Górką, Instytut Genetyki i Mikrobiologii, ul. Przybyszewskiego 63/77 s.25

UWAGA
1.Podpisanie umowy o świadczeniu usług edukacyjnych jest warunkiem podjęcia studiów w Uniwersytecie Wrocławskim. Niepodpisanie umowy przez studenta będzie podstawą do skreślenia z listy studentów.

2.Studenci proszeni są o przyniesienie 28 września 2016 r. zaświadczenia lekarza medycyny pracy. Dołączone do decyzji o przyjęciu na studia skierowanie na badania lekarskie ważne jest miesiąc od daty wystawienia. Lista placówek, które bezpłatnie wykonują badania lekarskie dla uczniów i studentów na terenie woj. dolnośląskiego znajduje się na stronie internetowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy: http://www.dwomp.pl/

3.W Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska obowiązuje tzw. indeks elektroniczny. W praktyce oznacza to, że studenci nie otrzymują tradycyjnych indeksów i kart okresowych osiągnięć studenta. Przebieg studiów będzie dokumentowany w oparciu o właściwe w tym przedmiocie przepisy prawa przy wykorzystaniu Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS). Jedyna formą dokumentacji osiągnięć studenta będą zapisy na indywidualnym koncie USOS. Strona platformy USOSweb: https://usosweb.uni.wroc.pl/

Informacje na temat lektoratu z języka obcego nowożytnego:

Studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia ochrony środowiska zgodnie z programem studiów rozpoczynają lektorat w semestrze 3 ( semestr zimowy 2017/2018). Studenci zobowiązani są do kontynuacji nauki języka, który dobrze znają. Zalecany jest język angielski. Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języka angielskiego lub niemieckiego w marcu 2017 roku.
Studenci, którzy :
a) wybiorą język francuski, hiszpański, włoski lub rosyjski jako język obowiązkowy
b) wybiorą język angielski lub język niemiecki jako obowiązkowy , ale zaliczą lektorat z tych języków na postawie certyfikatu http://www.spnjo.uni.wroc.pl/content/certyfikaty-zwalniające-20132014 i chcieliby wykorzystać przysługujące im godziny ( 3 semestry po 60 godzin ) na fakultatywną naukę języka francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego lub rosyjskiego mogą przystąpić do testu kwalifikacyjnego z tych języków w listopadzie 2016 roku. Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami na stronie Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego: http://www.spnjo.uni.wroc.pl/content/rok-i-i-ii-studia-stacjonarne
Informacje na temat szkolenia z zakresu BHP i ppoż. oraz szkolenia bibliotecznego
Obowiązkowe szkolenia odbędą się w formie e-learningu, informacje na temat terminu ww. szkoleń zostaną ogłoszone na początku roku akademickiego w zakładce aktualności na stronie www.msos.uni.wroc.pl
Informacje o ewentualnych zmianach w harmonogramie dni adaptacyjnych zostaną zamieszczone w zakładce aktualności na stronie www.msos.uni.wroc.pl prosimy o sprawdzanie aktualizacji!


NEWS
2016.08.29
Szkolenie BHP studentów i doktorantów w roku akademickim 2016/17
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkowe dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę w Uniwersytecie Wrocławskim na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich oraz doktoranckich.
Szkolenie odbędzie się w formie nauczania na odległość.
Materiał szkoleniowy i test, którego zaliczenie jest warunkiem ukończenia szkolenia znajduje się w Centrum Nauczania Zdalnego dla Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego (CNZS UWr), które jest dostępne pod adresem https://speno.uni.wroc.pl. Po wypełnieniu karty zgłoszeniowej student otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych i testów zaliczeniowych w CNZS UWr. Wyniki testu w Centrum Nauczania Zdalnego przenoszone są do bazy USOS w postaci zaliczony lub niezaliczony. Protokół z odbytego szkolenia stanowi podstawę zaliczenia szkolenia.

Termin: od 15 października 2016 r. do 30 stycznia 2017 r.
Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej – tel. (71) 375-24-89.


NEWS
2016.08.23
Dyplomy ukończenia studiów I i II stopnia (obrony czerwcowe i lipcowe)
Informujemy, że dyplomy ukończenia studiów I i II stopnia są przygotowane do odbioru w Dziekanacie MSOŚ.
Absolwenci studiów I stopnia, którzy nie kontynuują studiów na kierunku Ochrona środowiska, przy odbiorze dyplomu muszą złożyć:

• Kartę obiegową
• Kartę zobowiązań (biblioteczną)
• Legitymację studencką


NEWS
2016.04.25
Godziny pracy Dziekanatu MSOŚ
Informujemy, że w dniu 02.05.2016 r. (poniedziałek) Dziekanat będzie nieczynny.


NEWS
2016.04.12
Rusza rekrutacja do programu MOST
Jeżeli chcesz przez semestr lub rok akademicki studiować na jednej z blisko trzydziestu najlepszych krajowych uczelni, zapoznaj się z aktualną ofertą MOST-u. W piątek 15 kwietnia rusza rekrutacja do programu. „Więcej informacji o rekrutacji do programu MOST”
NEWS
2016.03.22
Godziny pracy Dziekanatu MSOŚ
Informujemy, że w dniu 30.03.2016 r. (środa) Dziekanat będzie nieczynny, natomiast będzie czynny 31.03.2016 r. (czwartek) w godzinach 10.00 - 13.00
Środowy dyżur Prodziekan ds. dydaktycznych WNB zostaje przeniesiony na piątek 1.04.2016 r.


NEWS
2016.03.18
Zagadnienia do egzaminu licencjackiego 2015/2016
W zakładce Zagadnienia dostępne są pytania, które będą obowiązywały na egzaminie dyplomowym dla studiów I stopnia. Prosimy o zapoznanie się również z Zasadami ukończenia studiów
NEWS
2016.03.18
Badanie satysfakcji studenta - ANKIETA!
Drodzy studenci, w imieniu Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego serdecznie zapraszamy Was do wzięcia udziału w pierwszej edycji „Badania satysfakcji studenta”
NEWS
2016.03.18
Program praktyk studenckich w administracji rządowej
Program praktyk studenckich w administracji rządowej jest szansą dla studentów na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego w interesujących i zróżnicowanych uwarunkowaniach administracji publicznej. Dodatkowe informacje o Programie znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (http://bip.kprm.gov.pl/kpr/praktyki-studenckie-w-a/3062,Praktyki-studenckie-w-administracji-rzadowej.html), a także na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (http://www.nauka.gov.pl/praktyki-w-administracji). Prosimy o zapoznanie się z informacjami w załączniku 1 oraz załączniku 2


NEWS
2016.03.18
Ogłoszenie dla studentów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, którzy nie odbyli szkolenia wstępnego BHP
Prosimy o zapoznanie się z informacjami w załączniku dotyczącymi obowiązkowego szkolenia BHP dla studentów, którzy nie odbyli szkolenia BHP


NEWS
2016.03.01
Terminy egzaminów licencjackich

I termin- 7.07.2016 r. godzina 10.00, ul. Przybyszewskiego 63/77, sala 148,
II termin- 12.09.2016 r. godzina 10.00 ul. Przybyszewskiego 63/77, sala 148,


NEWS
2015.12.30
Godziny dziekańskie w dniu 4.01.2016 r.
Prosimy o zapoznanie się z komunikatem Dziekana Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska w załączniku


NEWS
2015.11.16
Program MOST - rekrutacja na semestr letni akademicki 2015/2016
Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na semestr letni roku akademickiego 2015/2016 do Programu Mobilności Studentów i Doktorantów „MOST”.

      Wszelkie szczegóły na temat Programu dostępne są na http://uni.wroc.pl/ogłoszenia/dla-studentów/most-wyjedź-na-na-semestr-letni-20152016

oraz www.most.amu.edu.pl

 NEWS
2015.11.16
Umowy na powtarzanie
Informuję, że indywidualne "Umowy o warunkach odpłatności za powtarzanie zajęć z powodu niezadawalających wyników w nauce na studiach wyższych obowiązujących w Uniwersytecie Wrocławskim" są przygotowane do odbioru w dziekanacie. Proszę o zgłoszenie się studentów, którzy w roku akademickim 2015/2016 w semestrze zimowym lub letnim powtarzają niezaliczony przedmiot.


NEWS
2015.10.23
BEZPŁATNE SZKOLENIA pt.: „Ekonomia i prowadzenie własnej firmy”- ostatnia rektutacja


RUSZYŁA REKRUTACJA NA BEZPŁATNE SZKOLENIA pt.: „Ekonomia i prowadzenie własnej firmy”
Szkolenia organizowane są w ramach Projektu „Akademia Rozwoju – kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki”.

DLA KOGO PRZEZNACZONE SĄ SZKOLENIA?

Szkolenia skierowane są do studentów kierunku Ochrona Środowiska. Celem szkoleń jest przyswojenie wiedzy i kompetencji z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także nabycie umiejętności efektywnej komunikacji w biznesie. Szkolenia stanowią cenne uzupełnienie standardowego programu nauczania o elementy praktyczne, nieodzowne na współczesnym rynku pracy.

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Aktualnie prowadzimy rekrutację do jednej, ostatniej już grupy szkoleniowej. Decyduje kolejność zgłoszeń! Aby zapisać się na szkolenie należy w terminie 26 października - 7 listopada 2015 r. złożyć w Biurze Karier wypełniony formularz zgłoszeniowy. Dokumenty przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00. Terminarz rekrutacji, formularz zgłoszeniowy, program i harmonogram szkolenia, wzory dokumentów oraz Zasady Rekrutacji i Uczestnictwa w szkoleniu znajdują się na stronie internetowej Biura Karier: https://careers.uni.wroc.pl/pl/informacje/szkolenie-ekonomia-i-prowadzenie-malej-firmy/
Pierwsze zajęcia już 18 listopada 2015 r. Serdecznie zapraszamy!

.............................................................................
Biuro Karier, ul. Kuźnicza 49A, 50-138 Wrocław Ewa Wcisło, Specjalista ds. Organizacji Szkoleń i Monitoringu tel. 71 375 21 32, e-mail: ewa.wcislo@uni.wroc.pl
http://www.careers.uni.wroc.pl

 NEWS
2015.10.22
Listy rankingowe do stypendium Rektora
Lista rankingowa do stypendium Rektora z tytułu wysokiej średniej ocen na kierunku ochrona środowiska
LP. Nr albumu Średnia ocen
1. 251224 4,83
2. 264665 4,60
3. 260446 4,55
4. 260807 4,54
5. 249097 4,52
6. 251199 4,50

Lista rankingowa do stypendium Rektora z tytułu posiadania osiągnięć naukowych na kierunku ochrona środowiska
LP. Nr albumu Liczba punktów
1. 261962 12


NEWS
2015.10.19
Uroczyste wręczenie dyplomów
Serdecznie zapraszamy na uroczyste wręczenie dyplomów magisterskich absolwentom kierunku Ochrona Środowiska, które odbędzie się 14 listopada 2015 r. o godz. 11.00 w Auli Leopoldyńskiej


NEWS
2015.10.15
Dyplomy ukończenia studiów licencjackich
Informujemy, że dyplomy ukończenia studiów I stopnia są przygotowane do odbioru w Dziekanacie MSOŚ od 19.10.2015 r. (poniedziałek).
Absolwenci studiów I stopnia, którzy nie kontynuują studiów na kierunku Ochrona środowiska, przy odbiorze dyplomu muszą złożyć:

• Kartę obiegową
• Kartę zobowiązań (biblioteczną)
• Legitymację studencką


NEWS
2015.10.01
Dyplomy ukończenia studiów magisterskich
Informujemy, że dyplomy ukończenia studiów II stopnia są gotowe do odbioru w Dziekanacie MSOŚ.
Absolwenci studiów II stopnia na kierunku Ochrona Środowiska, przy odbiorze dyplomu muszą złożyć:

• Kartę obiegową
• Kartę zobowiązań (biblioteczną)
• Legitymację studencką


NEWS
2015.09.25
Plany zajęć
Plany zajęć na semestr zimowy 2015/2016 są zamieszczone odpowiednio w zakładce STUDIA I Stopnia i II Stopnia.


NEWS
2015.09.24
BEZPŁATNE SZKOLENIA pt.: „Ekonomia i prowadzenie własnej firmy”- ostatnia rektutacja


RUSZYŁA REKRUTACJA NA BEZPŁATNE SZKOLENIA pt.: „Ekonomia i prowadzenie własnej firmy”
Szkolenia organizowane są w ramach Projektu „Akademia Rozwoju – kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki”.

DLA KOGO PRZEZNACZONE SĄ SZKOLENIA?

Szkolenia skierowane są do studentów kierunku Ochrona Środowiska. Celem szkoleń jest przyswojenie wiedzy i kompetencji z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także nabycie umiejętności efektywnej komunikacji w biznesie. Szkolenia stanowią cenne uzupełnienie standardowego programu nauczania o elementy praktyczne, nieodzowne na współczesnym rynku pracy.

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Aktualnie prowadzimy rekrutację do 2 grup szkoleniowych, każda z nich liczy 5 miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń! Aby zapisać się na szkolenie należy w terminie 1-16 października 2015 r. złożyć w Biurze Karier wypełniony formularz zgłoszeniowy. Dokumenty przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00. Terminarz rekrutacji, formularz zgłoszeniowy, program i harmonogram szkolenia, wzory dokumentów oraz Zasady Rekrutacji i Uczestnictwa w szkoleniu znajdują się na stronie internetowej Biura Karier: https://careers.uni.wroc.pl/pl/informacje/szkolenie-ekonomia-i-prowadzenie-malej-firmy/
Pierwsze zajęcia już 22 października 2015 r. Serdecznie zapraszamy!

.............................................................................
Biuro Karier, ul. Kuźnicza 49A, 50-138 Wrocław Ewa Wcisło, Specjalista ds. Organizacji Szkoleń i Monitoringu tel. 71 375 21 32, e-mail: ewa.wcislo@uni.wroc.pl
http://www.careers.uni.wroc.pl

 NEWS
2015.09.23
Indeks elektroniczny od roku akad. 2015/2016 dla studentów I i II stopnia MSOŚ
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Wydziału Nauk Biologicznych oraz Radę Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, od roku akad. 2015/2016 Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska odstępuje od dokumentowania w indeksie oraz karcie okresowych osiągnięć studenta przebiegu studiów na stacjonarnych studiach I i II stopnia. Przebieg studiów będzie dokumentowany w oparciu o właściwe w tym przedmiocie przepisy prawa przy wykorzystaniu Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (dalej USOS).


NEWS
2015.09.23
Ogłoszenie dla studentów I roku studiów licencjackich i magisterskich - szkolenie BHP
Prosimy o zapoznanie się z informacjami w załączniku oraz w załączniku w języku angielskim

dotyczącymi obowiązkowego szkolenia BHP dla studentów I roku.


NEWS
2015.09.04
Ogłoszenie w sprawie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
Informujemy, że w roku akademickim 2015/2016 ubezpieczeń studentów od następstw nieszczęśliwych wypadków dokonywać będzie Powszechny Zakład Ubezpieczeń we Wrocławiu.

Ubezpieczenie ma charakter dobrowolny.

Wpłaty składek dokonuje się w Dziekanacie za wyliczoną gotówką w terminie do dnia 30 listopada 2015r.
Studenci i doktoranci mają prawo wyboru jednej z poniższych składek za ubezpieczenie:

a. przy sumie ubezpieczenia 10.000 zł wynosi 36 zł
b. przy sumie ubezpieczenia 15.000 zł wynosi 54 zł
c. przy sumie ubezpieczenia 20.000 zł wynosi 72 zł

Ogólne warunki ubezpieczania:

1. Okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy i trwa od 01.10.2015r. do 30.09.2016r.,
2. Przedmiotem umowy jest imienne ubezpieczenie studentów i doktorantów UWr od następstw nieszczęśliwych wypadków,
3. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa zaistniałe na terytorium RP, a także za granicą,
4. Zakres pełny ubezpieczenia obejmuje ochronę ubezpieczeniową zdarzenia podczas zajęć dydaktycznych, w drodze na zajęcia i z zajęć oraz wszelkie inne zdarzenia nie związane ze statusem studenta lub doktoranta w życiu prywatnym,
5. Szczegółowy zakres ubezpieczenia – w załączniku

Informujemy, że osoby, które ulegną wypadkowi numer polisy ubezpieczeniowej mogą otrzymać w Dziekanacie.
NEWS
2015.09.02
WAŻNA INFORMACJA DLA NOWO PRZYJĘTYCH STUDENTÓW w r.a. 2015/16!!!
Informujemy, że uległa zmianie godzina rozpoczęcia Uroczystej Immatrykulacji dla Wydziału Nauk Biologicznych oraz Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska w r.a. 2015/2016. Uroczystość rozpocznie się w dniu 30 września o godzinie 15.00 w Auli Leopoldina w gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego (adres: pl. Uniwersytecki 1).


NEWS
2015.08.18
Dostęp do USOSweb i APD
Uprzejmie informuję, że w dniu 25.08.2015 roku nie będzie dostępu do systemu USOS w godz. 7:30 - 12.00 ze względu na konieczność przejścia na nową wersję systemu.
Natomiast USOSweb oraz inne aplikacje webowe np. APD zostaną wyłączone w dniu 24.08.2015 r. od godz. 20:00 i nie będzie można z nich korzystać do dnia 25.08.2015 r. do godz. 14:00.


NEWS
2015.08.05
INFORMACJA DLA STUDENTÓW PRZYJĘTYCH na I rok studiów I stopnia (rekrutacja w r.a. 2015/16)
Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem dni adaptacyjnych


1) 30 września 2015 r. – uroczysta immatrykulacja godzina 15.00
W dniu 1 października br. zaplanowano szkolenie biblioteczne, spotkanie z Dyrektorem MSOŚ. W tym dniu należy również złożyć wizytę w Dziekanacie, podczas której student zobowiązany jest:
- podpisać umowę na czas studiów,
- odebrać legitymację studencką,
- złożyć otrzymane podczas immatrykulacji „ślubowanie” oraz zaświadczenie lekarskie (szczegółowe informacje nt. zaświadczeń lekarskich poniżej).
W czasie tej wizyty Dziekanat będzie wydawać osobom zainteresowanym:
- zaświadczenia o studiowaniu,
- przyjmować wpłaty na dobrowolne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (szczegółowe informacje nt. ubezpieczenia nnw pojawią się wkrótce w odrębnym ogłoszeniu).


2) Zaświadczenia lekarskie
Student powinien dostarczyć zaświadczenie do Dziekanatu dnia 1 października 2015 r. podczas dni adaptacyjnych.
W roku 2015 badania lekarskie kandydatów do szkół wyższych, studentów, a także uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie studiów narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia będą realizowane przez świadczeniodawców wymienionych na poniższej liście.
Lista placówek (pdf)
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy

3) Informacja nt. obowiązkowego Szkolenia w zakresie BHP i P.poż.
Informujemy, że studenci zobowiązani są do odbycia organizowanego przez Uniwersytet Wrocławski Szkolenia BHP i P.poż. Szkolenie odbędzie się przy wykorzystaniu metod e-learningu, a szczegółowe informacje o terminie i zasadach udziału zostaną wkrótce zamieszczone w odrębnym ogłoszeniu.
NEWS
2015.05.18
Płatne staże zagraniczne dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego


PŁATNE STAŻE ZAGRANICZNE
Biuro Karier Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza do udziału w stażach zagranicznych organizowanych w ramach Projektu „Akademia Rozwoju – kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki” (projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Oferta staży skierowana jest do studentów i studentek kierunków kluczowych w kontekście realizacji „Strategii Europa 2020”, studiujących na Wydziałach:
• Biotechnologii
• Matematyki i Informatyki
• Fizyki i Astronomii
• Chemii
• Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
• Nauk Biologicznych
• Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska

Zgodnie z Regulaminem o staże mogą ubiegać się studenci studiów II stopnia oraz trzeciego lub czwartego roku studiów I stopnia.
Wyjazdy na staże zaplanowano na okres wakacyjny 2015 (staże mogą rozpocząć się pomiędzy 20 lipca a 1 września – w zależności od preferencji Kandydata i wskazanej przez niego Jednostki przyjmującej na staż). Każdy staż będzie trwał dwa miesiące, a Uczestnicy otrzymają stypendium finansowane ze środków Unii Europejskiej w wysokości 2 291,83 zł/ m-c. Ze środków unijnych zostaną także pokryte koszty przelotu/dojazdu do miejsca odbywania stażu (do kwoty 3 000 zł brutto w obie strony). Kandydaci zainteresowani skorzystaniem z w/w oferty są zobowiązani do samodzielnego pozyskania miejsca realizacji stażu u zagranicznego pracodawcy. Program stażu realizowanego w zagranicznej jednostce musi wiązać się z przynajmniej jednym z obszarów kształcenia kluczowych w kontekście realizacji Strategii Europa 2020. Dokumenty aplikacyjne na staże zagraniczne będą przyjmowane w Biurze Karier w terminie 17-18 czerwca 2015. Więcej informacji dotyczących warunków udziału w stażach zagranicznych, procesu rekrutacji oraz „Strategii Europa 2020” można znaleźć na stronie internetowej Biura Karier.

ZAPRASZAMY!
Biuro Karier, ul. Szczytnicka 11, 50-382 Wrocław http://www.careers.uni.wroc.pl

 NEWS
2015.05.18
Stypendia dla cudzoziemców

Prosimy o zapoznanie się z zasadami wypłacania stypendiów dla cudzoziemców w okresie lipiec- wrzesień 2015 Studenci cudzoziemcy - stypendiaNEWS
2015.05.07
PŁATNE STAŻE- nowa rekrutacja


PŁATNE STAŻE
Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów – Biuro Karier zaprasza do udziału w płatnych stażach organizowanych w ramach Projektu „Akademia Rozwoju – kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki”. Program stażowy skierowany jest do studentów i studentek kierunków kluczowych w kontekście realizacji „Strategii Europa 2020”, studiujących na Wydziałach:
• Biotechnologii
• Matematyki i Informatyki
• Fizyki i Astronomii
• Chemii
• Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
• Nauk Biologicznych
• Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska

O staże mogą ubiegać się studenci studiów II stopnia oraz III lub IV roku studiów I stopnia. Warunkiem koniecznym udziału w stażu jest wykazanie związku między realizowanymi studiami, własnymi planami zawodowymi i obszarem kształcenia kluczowym dla realizacji „Strategii Europa 2020”. Każdy staż będzie realizowany przez 3 miesiące w wymiarze 80 godz./ miesiąc. Realizację staży zaplanowano na okres 1.07.2015. – 30.09.2015. W obecnej edycji staży zaplanowano dwie opcje rekrutacji. Kandydaci mogą aplikować na oferty staży przedstawione przez Biuro Karier (tzw. I OPCJA rekrutacji: 14-20 maja 2015; oferty będą dostępne na stronie Biura Karier od dnia 14 maja) lub samodzielnie pozyskać miejsce realizacji stażu (tzw. II OPCJA rekrutacji: 27-28 maja 2015). Podczas staży studenci i studentki będą mieć szansę zdobycia cennego doświadczenia zawodowego, co w przyszłości ułatwi im start na rynku pracy. Udział w stażu to także okazja do nawiązania nowych, cennych kontaktów oraz poznania praktycznego zastosowania wiedzy zdobywanej na studiach. Ponadto stażyści otrzymają stypendium finansowane ze środków Unii Europejskiej w wysokości 19,09 zł/godz. Więcej informacji dotyczących warunków udziału w stażach, procesie rekrutacji oraz „Strategii Europa 2020” można znaleźć na stronie internetowej Biura Karier: www.careers.uni.wroc.pl

Projekt „Akademia Rozwoju – kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Biuro Karier, ul. Szczytnicka 11, 50-382 Wrocław http://www.careers.uni.wroc.pl

 NEWS
2015.04.21
BEZPŁATNE SZKOLENIA pt.: „Ekonomia i prowadzenie własnej firmy”- nowa rektutacja


RUSZYŁA REKRUTACJA NA BEZPŁATNE SZKOLENIA pt.: „Ekonomia i prowadzenie własnej firmy”
Szkolenia organizowane są w ramach Projektu „Akademia Rozwoju – kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki”.

DLA KOGO PRZEZNACZONE SĄ SZKOLENIA?

Szkolenia skierowane są do studentów kierunku Ochrona Środowiska. Celem szkoleń jest przyswojenie wiedzy i kompetencji z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także nabycie umiejętności efektywnej komunikacji w biznesie. Szkolenia stanowią cenne uzupełnienie standardowego programu nauczania o elementy praktyczne, nieodzowne na współczesnym rynku pracy.

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Aktualnie prowadzimy rekrutację do 2 grup szkoleniowych, każda z nich liczy 5 miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń! Aby zapisać się na szkolenie należy w terminie 20 kwietnia –5 maja 2015 r. złożyć w Biurze Karier wypełniony formularz zgłoszeniowy. Dokumenty przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00. Terminarz rekrutacji, formularz zgłoszeniowy, program i harmonogram szkolenia, wzory dokumentów oraz Zasady Rekrutacji i Uczestnictwa w szkoleniu znajdują się na stronie internetowej Biura Karier: https://careers.uni.wroc.pl/pl/informacje/szkolenie-ekonomia-i-prowadzenie-malej-firmy/
Pierwsze zajęcia już 18 maja 2015 r. Serdecznie zapraszamy!

.............................................................................
Biuro Karier, ul. Kuźnicza 49A, 50-138 Wrocław Ewa Wcisło, Specjalista ds. Organizacji Szkoleń i Monitoringu tel. 71 375 21 32, e-mail: ewa.wcislo@uni.wroc.pl
http://www.careers.uni.wroc.pl

 NEWS
2015.04.13
Godziny pracy Dziekanatu
Uprzejmie informujemy, że w związku ze szkoleniem pracowników, Dziekanat Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska będzie nieczynny w dniach 11-15 maja 2015 r. Za niedogodności przepraszamy i prosimy o wcześniejsze załatwianie pilnych spraw.


NEWS
2015.03.31
Informacja w sprawie obron prac dyplomowych - Archiwum Prac Dyplomowych (APD)

Dnia 23 lutego 2015 r. w Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska został uruchomiony system Archiwizacji Prac Dyplomowych (APD).
W związku z powyższym wszyscy studenci przystępujący do obron prac dyplomowych (magisterskich) zobowiązani są do zapoznania się z informacjami umieszczonymi na stronie internetowej MSOŚ w zakładce Studia i Studenci ⇒ Studia II stopnia ⇒ Prace dyplomowe, link do strony: http://msos.uni.wroc.pl/index.php?site=magisterskie&sub=praca_dyplomowa


NEWS
2015.03.31
Program MOST - rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki 2015/2016


      Wszelkie szczegóły na temat Programu dostępne są na www.most.amu.edu.pl

 NEWS
2015.03.19
Forum Gospodarki Odpadami – Europa na drodze energetycznego wykorzystania odpadów i ich selektywnej zbiórki

Forum poświęcone będzie:
- międzynarodowej wymianie doświadczeń nt. budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów,
- omówieniu nowego systemu gospodarki odpadami w kontekście budowania społeczeństwa recyklingu,
- ocenie wdrażania przepisów dotyczących selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
- wpływowi nowego systemu na konkurencję oraz kondycję przedsiębiorstw .

Termin: 26 marca 2015 r. godzina 10:00
Rejestracja od 9.00 do 10:00

Miejsce: Aula w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 22

Udział w forum jest BEZPŁATNY
Każdy uczestnik sam pokrywa koszty dojazdu i ewentualnego noclegu

Szczegóły na stronie http://www.dig.wroc.pl/o-dig/aktualnosci/2015/03/10/forum-gospodarki-odpadami-europa-na-drodze-energet/NEWS
2015.03.16
Terminy egzaminów licencjackich

I termin- 7.07.2015 r. godzina 10.00, ul. Przybyszewskiego 63/77, sala 148,
II termin- 14.09.2015 r. godzina 10.00 ul. Przybyszewskiego 63/77, sala 148,


NEWS
2015.03.12
PŁATNE STAŻE


Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów – Biuro Karier zaprasza do udziału w płatnych stażach organizowanych w ramach Projektu „Akademia Rozwoju – kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki”. Program stażowy skierowany jest do studentów i studentek kierunków kluczowych w kontekście realizacji „Strategii Europa 2020”, studiujących na Wydziałach:
• Biotechnologii
• Matematyki i Informatyki
• Fizyki i Astronomii
• Chemii
• Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
• Nauk Biologicznych
• Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska

O staże mogą ubiegać się studenci studiów II stopnia oraz III lub IV roku studiów I stopnia. Warunkiem koniecznym udziału w stażu jest wykazanie związku między realizowanymi studiami, własnymi planami zawodowymi i obszarem kształcenia kluczowym dla realizacji „Strategii Europa 2020”. Każdy staż będzie realizowany przez 3 miesiące w wymiarze 80 godz./ miesiąc. Realizację staży zaplanowano na okres 1.05.2015. – 31.07.2015. W odpowiedzi na zapotrzebowanie studentów w obecnej edycji staży zaplanowano dwie opcje rekrutacji.
Kandydaci mogą aplikować na oferty staży przedstawione przez Biuro Karier (tzw. I OPCJA rekrutacji: 16-24 marca 2015; oferty będą dostępne na stronie Biura Karier od dnia 16 marca) lub samodzielnie pozyskać miejsce realizacji stażu (tzw. II OPCJA rekrutacji: 25-27 marca 2015).
Podczas staży studenci i studentki będą mieć szansę zdobycia cennego doświadczenia zawodowego, co w przyszłości ułatwi im start na rynku pracy. Udział w stażu to także okazja do nawiązania nowych, cennych kontaktów oraz poznania praktycznego zastosowania wiedzy zdobywanej na studiach. Ponadto stażyści otrzymają stypendium finansowane ze środków Unii Europejskiej w wysokości 19,09 zł/godz.
Więcej informacji dotyczących warunków udziału w stażach, procesie rekrutacji oraz „Strategii Europa 2020” można znaleźć na stronie internetowej Biura Karier: www.careers.uni.wroc.pl
Projekt „Akademia Rozwoju – kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Biuro Karier, ul. Szczytnicka 11, 50-382 Wrocław http://www.careers.uni.wroc.pl

 NEWS
2015.03.10
Umowy na powtarzanie
Informuję, że indywidualne "Umowy o warunkach odpłatności za powtarzanie zajęć z powodu niezadawalających wyników w nauce na studiach wyższych obowiązujących w Uniwersytecie Wrocławskim" są przygotowane do odbioru w dziekanacie. Proszę o zgłoszenie się studentów studiów I stopnia, którzy w roku akademickim 2014/2015 w semestrze letnim powtarzają niezaliczony przedmiot.


NEWS
2015.03.10
Dyżur Prodziekan ds. dydaktycznych WNB
W związku z wizytacją PKA na Wydziale Nauk Biologicznych w dniu 11.03.2015 dyżur dr hab. Gabrieli Bugli-Płoskońskiej prof.UWr ,zostaje przeniesiony na 13.03.2015 (pt.) godz. 8.00


NEWS
2015.03.09
BEZPŁATNE SZKOLENIA pt.: „Ekonomia i prowadzenie własnej firmy”- nowa rektutacja


Trwa nowa rekrutacja na szkolenie „Ekonomia i prowadzenie własnej firmy”!
Szkolenia organizowane są w ramach Projektu „Akademia Rozwoju – kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki”.
DLA KOGO PRZEZNACZONE SĄ SZKOLENIA?
Szkolenia skierowane są do studentów kierunku Ochrona Środowiska. Celem szkoleń jest przyswojenie wiedzy i kompetencji z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także nabycie umiejętności efektywnej komunikacji w biznesie. Szkolenia stanowią cenne uzupełnienie standardowego programu nauczania o elementy praktyczne, nieodzowne na współczesnym rynku pracy.
JAK ZGŁOSIĆ SIĘ NA SZKOLENIE?
Aktualnie prowadzimy rekrutację do 2 grup szkoleniowych, każda z nich liczy 5 miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń!
Aby zapisać się na szkolenie należy w terminie 9 –27 marca 2015 r. złożyć w Biurze Karier wypełniony formularz zgłoszeniowy. Dokumenty przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00. Terminarz rekrutacji, formularz zgłoszeniowy, program i harmonogram szkolenia, wzory dokumentów oraz Zasady Rekrutacji i Uczestnictwa w szkoleniu znajdują się na stronie internetowej Biura Karier: https://careers.uni.wroc.pl/pl/informacje/szkolenie-ekonomia-i-prowadzenie-malej-firmy/
Pierwsze zajęcia już 17 kwietnia.
Serdecznie zapraszamy!

Biuro Karier, ul. Szczytnicka 11, 50-382 Wrocław Osoba do kontaktu: Ewa Wcisło, Specjalista ds. Organizacji Szkoleń i Monitoringu tel. 71 375 71 35, e-mail: ewa.wcislo@uni.wroc.pl http://www.careers.uni.wroc.pl

 NEWS
2015.16.02
BEZPŁATNE SZKOLENIA pt.: „Ekonomia i prowadzenie własnej firmy”- dodatkowa rektutacja

Trwa dodatkowa rekrutacja na szkolenie „Ekonomia i prowadzenie własnej firmy”! Zgłoszenia przyjmuje Biuro Karier do dnia 27 lutego 2015 r.
Ekonomia i prowadzenie własnej firmy to szkolenie adresowane do studentów kierunku Ochrona Środowiska. Podczas zajęć uczestnicy przyswoją wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także podstawową wiedzę o roli rachunkowości, jej rodzajach oraz prawnych uwarunkowaniach z punktu widzenia informacji niezbędnych do założenia własnej działalności gospodarczej. Podczas szkolenia studenci nabędą także umiejętności efektywnej komunikacji w biznesie oraz rozwiną umiejętności przywódcze niezbędne w zarządzaniu zespołem pracowniczym. To szkolenie wyjaśni uczestnikom jak swoją wiedzę i umiejętności wykorzystać pracując na własny rachunek, odsłoni przed nimi praktyczne aspekty zakładania firmy oraz związane z tym procedury administracyjne.

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu "Akademia Rozwoju - kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Biuro Karier, ul. Szczytnicka 11, 50-382 Wrocław Osoba do kontaktu: Ewa Wcisło, Specjalista ds. Organizacji Szkoleń i Monitoringu tel. 71 375 71 35, e-mail: ewa.wcislo@uni.wroc.pl http://www.careers.uni.wroc.pl

 

NEWS
2015.02.02
BEZPŁATNE SZKOLENIA pt.: „Ekonomia i prowadzenie własnej firmy”- druga edycja

Ruszyła rekrutacja na szkolenia dla studentów kierunku Ochrona Środowiska pt.: „Ekonomia i prowadzenie własnej firmy” Szkolenia organizowane są w ramach Projektu „Akademia Rozwoju – kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki”. DLA KOGO PRZEZNACZONE SĄ SZKOLENIA? Szkolenia „Ekonomia i prowadzenie własnej firmy” skierowane są do studentów kierunku Ochrona Środowiska. Celem szkoleń jest przyswojenie wiedzy i kompetencji z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także nabycie umiejętności efektywnej komunikacji w biznesie. Szkolenia stanowią cenne uzupełnienie standardowego programu nauczania o elementy praktyczne, nieodzowne na współczesnym rynku pracy. Aktualnie prowadzimy rekrutację do 2 grup szkoleniowych, każda z nich liczy 5 miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń! Aby zapisać się na szkolenie należy w terminie 2 lutego–13 lutego 2015 r. złożyć w Biurze Karier wypełniony formularz zgłoszeniowy. Dokumenty przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00. Terminarz rekrutacji, formularz zgłoszeniowy, program i harmonogram szkolenia, wzory dokumentów oraz Zasady Rekrutacji i Uczestnictwa w szkoleniu znajdują się na stronie internetowej Biura Karier: https://careers.uni.wroc.pl/pl/informacje/szkolenie-ekonomia-i-prowadzenie-malej-firmy/ Pierwsze zajęcia już 18 marca. Serdecznie zapraszamy!

Biuro Karier, ul. Szczytnicka 11, 50-382 Wrocław Osoba do kontaktu: Ewa Wcisło, Specjalista ds. Organizacji Szkoleń i Monitoringu tel. 71 375 71 35, e-mail: ewa.wcislo@uni.wroc.pl http://www.careers.uni.wroc.pl

 

NEWS
2015.01.12
Oferta wolontariatu przy organizacji Forum Energetycznego w Karpaczu


Szukamy i wspieramy aktywnych studentów z różnych kierunków studiów, tematyka naszej konferencji dot. m.in. energetyki i środowiska, dlatego być może u Państwa będą osoby chętne, które chciałyby uczestniczyć w tego typu wydarzeniu. . W ramach obowiązków wyznaczonych przez organizatora są przede wszystkim czynności związane z obsługą gości na salach panelowych i w recepcji. W zależności od tego jaka będzie liczba osób będzie system zmianowy co pozwoli na zaplanowanie czasu wolnego, wtedy studenci będą mieli możliwość korzystania z konferencji. Zależy nam na utrzymywaniu aktywności młodych ludzi stąd organizacja tego rodzaju wolontariatu. Na miejscu zapewniamy dla studentów nocleg oraz posiłki, nie zwracamy tylko kosztów dojazdu. Dla zainteresowanych możemy również zapewnić wejście na 3. dzień Forum jako dla wolnych słuchaczy. Szczegóły w załączniku.

9th Energy Forum

IX FORUM ENERGETYCZNE_założenia_PL

Forum Energetyczne w Karpaczu

Anna Hałka Koordynator projektów studenckich Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85 | 00-382 Warszawa tel.: 22 583-11-00 | fax: 22 583-11-50

 NEWS
2014.12.16
Praca Dziekanatu podczas Świąt
W dniu 24.12.2014 r. Dziekanat będzie nieczynny.
W dniach 29.12.2014 - 2.01.2015 r. nieczynny pokój 411 (sprawy socjalno- bytowe)
W dniach 5.01.2015 - 9.01.2015 r. nieczynny pokój 417 (sprawy dydaktyczne)

Wesołych Świąt!


NEWS
2014.11.18
BEZPŁATNE SZKOLENIA pt.: „Ekonomia i prowadzenie własnej firmy”


RUSZYŁA REKRUTACJA NA BEZPŁATNE SZKOLENIA pt.: „Ekonomia i prowadzenie własnej firmy” Szkolenia organizowane są w ramach Projektu „Akademia Rozwoju – kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki”. DLA KOGO PRZEZNACZONE SĄ SZKOLENIA? Szkolenia „Ekonomia i prowadzenie własnej firmy” skierowane są do studentów kierunku Ochrona Środowiska. Celem szkoleń jest przyswojenie wiedzy i kompetencji z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także nabycie umiejętności efektywnej komunikacji w biznesie. Szkolenia stanowią cenne uzupełnienie standardowego programu nauczania o elementy praktyczne, nieodzowne na współczesnym rynku pracy. JAK ZGŁOSIĆ SIĘ NA SZKOLENIE? Aktualnie prowadzimy rekrutację do 2 grup szkoleniowych, każda z nich liczy 5 miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń! Aby zapisać się na szkolenie należy w terminie 18–24 listopada 2014 r. złożyć w Biurze Karier wypełniony formularz zgłoszeniowy. Dokumenty przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00. Terminarz rekrutacji, formularz zgłoszeniowy, program i harmonogram szkolenia, wzory dokumentów oraz Zasady Rekrutacji i Uczestnictwa w szkoleniu znajdują się na stronie internetowej Biura Karier: https://careers.uni.wroc.pl/pl/informacje/szkolenie-ekonomia-i-prowadzenie-malej-firmy/ Pierwsze zajęcia już 4 grudnia. Serdecznie zapraszamy!

Formularz zgłoszeniowy

Plakat

Biuro Karier, ul. Szczytnicka 11, 50-382 Wrocław Osoba do kontaktu: Ewa Wcisło, Specjalista ds. Organizacji Szkoleń i Monitoringu tel. 71 375 71 35, e-mail: ewa.wcislo@uni.wroc.pl http://www.careers.uni.wroc.pl

 NEWS
2014.11.17
Oświadczenie o spełnieniu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat - ostatnia tura składania oświadczeń
Studenci studiów stacjonarnych proszeni są o wypełnienie oświadczenia o spełnieniu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat.
Do złożenia oświadczenia zobowiązani są studenci:
◦pierwszego roku studiów I stopnia
◦pierwszego roku studiów II stopnia
◦pierwszego roku studiów jednolitych magisterskich
◦podejmujący studia w Uniwersytecie Wrocławskim przeniesieni z innej uczelni

Studenci pierwszego roku studiów wypełniają punkt pierwszy oświadczenia, a studenci przeniesieni z innej uczelni punkt drugi oświadczenia. Wydrukowane i podpisane oświadczenie należy złożyć w Dziekanacie MSOŚ

Została uruchomiona dodatkowa tura składania oświadczeń, której termin upływa z dniem 23 listopada 2014 r.


NEWS
2014.11.14
Zaproszenie na spotkanie studentów z PKA
Dyrektor Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska serdecznie zaprasza studentów Ochrony Środowiska na spotkanie z Polską Komisją Akredytacyjną, w dniu 18.11.2014 r. (wt) o godzinie 11.00, s. 170 ul. Przybyszewskiego 63/77


NEWS
2014.11.07
Dostęp do USOSweb
Uprzejmie informuję, że w dniu 12.11.2014 roku nie będzie dostępu do systemu USOS w godz. 7:30 - 15.30. Natomiast USOSweb zostanie wyłączony już w dniu 11.11.2014 r. od godz. 22:00 i nie będzie można z niego korzystać do dnia 12.11.2014 roku do godz. 17:00.


NEWS
2014.10.30
Oświadczenie o spełnieniu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat
Studenci studiów stacjonarnych proszeni są o wypełnienie oświadczenia o spełnieniu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat.
Do złożenia oświadczenia zobowiązani są studenci:
◦pierwszego roku studiów I stopnia
◦pierwszego roku studiów II stopnia
◦pierwszego roku studiów jednolitych magisterskich
◦podejmujący studia w Uniwersytecie Wrocławskim przeniesieni z innej uczelni

Studenci pierwszego roku studiów wypełniają punkt pierwszy oświadczenia, a studenci przeniesieni z innej uczelni punkt drugi oświadczenia. Wydrukowane i podpisane oświadczenie należy złożyć w Dziekanacie MSOŚ

Termin składania oświadczeń upływa z dniem 7 listopada 2014 r.


NEWS
2014.10.23
Program MOST - rekrutacja na semestr letni 2014/2015


      Wszelkie szczegóły na temat Programu dostępne są na www.most.amu.edu.pl

 NEWS
2014.10.23
Staże organizowane w ramach Projektu „Akademia Rozwoju – kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki”.


      Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów – Biuro Karier zaprasza do udziału w płatnych stażach organizowanych w ramach Projektu „Akademia Rozwoju – kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki”. Więcej informacji dotyczących warunków udziału w stażach, procesu rekrutacji oraz „Strategii Europa 2020” można znaleźć na stronie internetowej Biura Karier: http://www.careers.uni.wroc.pl

 NEWS
2014.10.22
Dyplomy ukończenia studiów
Informujemy, że dyplomy ukończenia studiów I stopnia (egzamin 4.09.2014) i II stopnia (obrony z września) są gotowe do odbioru w Dziekanacie MSOŚ.
Absolwenci oraz osoby, które nie będą kontynuować studiów II stopnia na kierunku Ochrona Środowiska, przy odbiorze dyplomu muszą złożyć:

• Kartę obiegową
• Kartę zobowiązań (biblioteczną)
• Legitymację studencką


NEWS
2014.10.15
Uroczyste wręczenie dyplomów
Serdecznie zapraszamy na uroczyste wręczenie dyplomów magisterskich absolwentom kierunku Ochrona Środowiska, które odbędzie się 8 listopada 2014 r. o godz. 11.00 w Auli Leopoldyńskiej


NEWS
2014.10.13
Plany zajęć- Aktualizacje!
W zakładce Studia I stopnia oraz Studia II stopnia dostępne są aktualizacje planów zajęć.


NEWS
2014.10.13
Dziekanat
W dniu 14.10.2014 r (wt) Dziekanat p.417 będzie nieczynny, za to w dniu 16.10.2014 r. (czw) będzie czynny od 10 - 13


NEWS
2014.09.27
Ogłoszenie dla studentów I roku studiów licencjackich i magisterskich - szkolenie BHP
Prosimy o zapoznanie się z informacjami w załączniku oraz w załączniku 2

dotyczącymi obowiązkowego szkolenie BHP dla studentów I roku.


NEWS
2014.09.26
Plany zajęć
W zakładce Studia I stopnia dostępne są aktualne plany zajęć.


NEWS
2014.09.19
Ogłoszenie dla studentów I roku studiów licencjackich i magisterskich (nabór w r.a. 2014/2015)
W pierwszych dwóch tygodniach października student powinien złożyć wizytę w Dziekanacie aby:

1. odebrać legitymację,
2. wnieść opłatę za indeks - 4 zł (Dziekanat przyjmuje wyliczoną kwotę),

W czasie wizyty w Dziekanacie możliwe będzie ubezpieczenie się od następstw nieszczęśliwych wypadków. Informacje na ten temat podane są osobnym ogłoszeniu.
W październiku student I roku będzie również zobowiązany do podpisania „Umowy o świadczenie usług edukacyjnych”.

UWAGA! Studenci studiów magisterskich będą mogli odbierać indeksy w terminie późniejszym, o którym zostanie zawiadomiony starosta roku. Studenci, którzy ukończyli studia licencjackie w MSOŚ proszeni są o przeklejenie karty zobowiązań bibliotecznych z indeksu studiów licencjackich do indeksu studiów magisterskich.

Przypominamy, że wyżej wymienione sprawy będzie można załatwić w godzinach otwarcia Dziekanatu. W dniu uroczystej immatrykulacji (30.09.2014 r.) Dziekanat nie będzie przyjmował studentów.


NEWS
2014.09.19
Ogłoszenie w sprawie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
Informujemy, że w roku akademickim 2014/2015 ubezpieczeń studentów od następstw nieszczęśliwych wypadków dokonywać będzie Powszechny Zakład Ubezpieczeń we Wrocławiu.

Ubezpieczenie ma charakter dobrowolny.

Wpłaty składek dokonuje się w Dziekanacie za wyliczoną gotówkę w terminie do dnia 28 listopada 2014r.
Studenci i doktoranci mają prawo wyboru jednej z poniższych składek za ubezpieczenie:

a. przy sumie ubezpieczenia 10.000 zł wynosi 36 zł
b. przy sumie ubezpieczenia 15.000 zł wynosi 54 zł
c. przy sumie ubezpieczenia 20.000 zł wynosi 72 zł

Ogólne warunki ubezpieczania:

1. Okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy i trwa od 01.10.2014r. do 30.09.2015r.,
2. Przedmiotem umowy jest imienne ubezpieczenie studentów i doktorantów UWr od następstw nieszczęśliwych wypadków,
3. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa zaistniałe na terytorium RP, a także za granicą,
4. Zakres pełny ubezpieczenia obejmuje ochronę ubezpieczeniową zdarzenia podczas zajęć dydaktycznych, w drodze na zajęcia i z zajęć oraz wszelkie inne zdarzenia nie związane ze statusem studenta lub doktoranta w życiu prywatnym,
5. Szczegółowy zakres ubezpieczenia – w załączniku

Informujemy, że osoby, które ulegną wypadkowi numer polisy ubezpieczeniowej mogą otrzymać w Dziekanacie.


NEWS
2014.08.12
Dni adaptacyjne
W załączniku harmonogram dni adaptacyjnych dla studentów I roku studiów licencjackich                                


NEWS
2014.08.08
Dyplomy ukończenia studiów
Informujemy, że dyplomy ukończenia studiów I stopnia (egzamin 7.07.2014) i II stopnia (obrony z czerwca) są gotowe do odbioru w Dziekanacie MSOŚ.
Absolwenci oraz osoby, które nie będą kontynuować studiów II stopnia na kierunku Ochrona Środowiska, przy odbiorze dyplomu muszą złożyć:

• Kartę obiegową
• Kartę zobowiązań (biblioteczną)
• Legitymację studencką


NEWS
2014.07.02
Egzamin z Biochemii
II termin egzaminu z Biochemii odbędzie się 9.09.2014 r. o godzinie 9.00 w sali 1.0.5 w KEBB


NEWS
2014.16.06
Program Stypendialny DBU
Zarząd Stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska serdecznie zaprasza do udziału w XVIII Edycji Międzynarodowego Programu Stypendialnego dla Krajów Europy Środkowej i Wschodniej Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU). Poniżej znajdą Państwo podstawowe informacje na temat programu stypendialnego DBU, jego potencjalnych odbiorców oraz sposobu aplikacji. Zachęcam Państwa do złożenia wniosku i skorzystania z niepowtarzalnej szansy rozwoju, jaką stwarza staż w renomowanych niemieckich instytutach badawczych, przedsiębiorstwach, urzędach i in.
Program stypendialny umożliwia odbycie zawodowego bądź naukowego stażu w Niemczech. Podczas stypendium realizujesz przygotowany przez siebie projekt badawczy na ważny dla ochrony środowiska w Polsce lub w Niemczech temat.
Wysokość stypendium wynosi 1060, - euro na miesiąc
Termin składania wniosków: 16.06.2014 - 16.09.2014 Wnioski o stypendium należy składać poprzez witrynę internetową DBU, w systemie on-line, po wcześniejszej rejestracji na stronie DBU www.dbu.de/1453.html


NEWS
2014.06.06
Konkurs w ramch 5 Spotkania Stron Konwencji z Aarhus
Na przełomie czerwca i lipca w Maastricht odbędzie się 5 Spotkanie Stron Konwencji o Dostępie do Informacji, Udziale Społeczeństwa w Podejmowaniu Decyzji oraz Dostępie do Sprawiedliwości w Sprawach Dotyczących Środowiska (MOP 5 Konwencji z Aarhus) połączone z 2 Spotkaniem Stron Protokołu w Sprawie Rejestrów Transferu i Uwalniania Zanieczyszczeń (MOPP 2 Protokołu PRTR). W ramach spotkań odbędzie się wiele wydarzeń towarzyszących. Jednym z nich jest konkurs dla studentów. Polega on na zamieszczeniu na YouTube krótkiej prezentacji (tzw. elevator pitch), w której trzeba odpowiedzieć na jedno z dwóch pytań postawionych przez organizatorów: 1.In the context of the Aarhus 2.0 era, when and how should citizens participate in decision-making and implementation processes?
2.How could the wisdom of the crowd be used in environmental issues? How does this wisdom compete or intervene with wisdom of the experts? Link do filmu należy następnie przesłać na adres: aarhusmaastricht@gmail.com .
Spośród autorów przesłanych filmików zostanie wyłonionych 20 uczestników, którzy wezmą udział w finale w Maastricht, który odbędzie się w przededniu Spotkania Wysokiego Szczebla Stron Konwencji z Aarhus. Dwóch najlepszych finalistów wystąpi na żywo ze swoimi przemówieniami w trakcie dyskusji panelowej, której uczestnikami będą ministrowie z państw będących stronami Konwencji, przedstawiciele paneuropejskich organizacji pozarządowych oraz Komisarz Unii Europejskiej ds. Środowiska Janez Potočnik. Dalsze informacje dotyczące Konwencji oraz Protokołu mogą Państwo znaleźć na stronie Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ poświęconej udziałowi społeczeństwa w podejmowaniu decyzji: www.unece.org/env/pp/welcome


NEWS
2014.06.06
Posiedzenie Rady MSOŚ
Najbliższe posiedzenie Rady Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska odbędzie się 17 czerwca 2014 r. o godzinie 10.00 w sali 203 na ul. Przybyszewskiego 63/77.


NEWS
2014.05.30
Uwaga! Praca Dziekanatu po pożarze
Z powodu braku mediów, dużego zadymienia i zniszczeń, powstałych w wyniku wczorajszego pożaru w budynku przy ul. Przybyszewskiego, w dniu dzisiejszym Dziekanat MSOŚ jest nieczynny. W zaistniałej sytuacji możliwe są czasowe utrudnienia w dostępie do budynku. Prosimy o wyrozumiałość. Wszelkie informacje będą publikowane w aktualnościach.


NEWS
2014.04.16
Prezentacja kierunku Ochrona Środowiska / Environmental Protection - presentation
Kandydatów na studia serdecznie zapraszamy do zapoznania się z prezentacją naszego kierunku.
Ochrony Środowiska - prezentacja
If You want to know why you should study at the Interfaculty Study of Environmental Protection see the link below.
Environmental Protection - presentation in English


NEWS
2014.04.07
Rekrutacja do programu MOST

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej rekrutacji do Programu Mobilności Studentów i Doktorantów „MOST”.
Działający od prawie 15 lat Program umożliwia studiowanie na jednym z ponad dwudziestu najlepszych ośrodków akademickich w Polsce, a każda zainteresowana osoba z pewnością znajdzie w nim ofertę dla siebie. „MOST” ma ich ponad 1000 na studiach licencjackich oraz kolejny 1000 na studiach drugiego stopnia. Oczywiście także osoby studiujące w systemie jednolitych studiów magisterskich znajdą coś dla siebie, a pakiet ponad 200 ofert skierowany jest wyłącznie do doktorantów.
Co najistotniejsze Program „MOST” umożliwia studiowanie na uczelni przyjmującej nie tylko na takim samym kierunku jak na uczelni macierzystej, ale także na kierunku pokrewnym. Skorzystanie z oferty Programu jest możliwe nawet wtedy, gdy było się już uczestnikiem Programu Erasmus. Zasada oczywiście działa również w drugą stronę – bycie MOST-owiczem nie uniemożliwi wyjazdu „na Erasmusa”.
Ze wszystkimi szczegółami można zapoznać się na stronie Programu: www.most.amu.edu.pl Najbliższa rekrutacja – na semestr zimowy lub cały rok akademicki 2014/2015 – rozpocznie się już 15 kwietnia i potrwa do 15 maja. Zachęcamy do skorzystania z okazji!

Jeżeli jesteś ciekaw, jak studiuje się na innym uniwersytecie w innym mieście i jakie są różnice programowe w nauczaniu, a także chciałbyś zmienić dotychczasowe środowisko akademickie. Jeżeli chcesz sprawdzić się w nowych realiach, nawiązać nowe kontakty i znajomości ze studentami, doktorantami innych ośrodków uniwersyteckich w Polsce. Jeżeli jeszcze nie masz odwagi na zagraniczne wyjazdy Program MOST jest idealną opcją dla Ciebie Dlaczego warto wyjechać ?
Dowiesz się na spotkaniu z Ogólnopolskim Koordynatorem Programu MOST
w dniu 28 kwietnia br., godz. 10,30 – 11,30 – Instytut Informatyki sala nr 119 (I piętro)
CAMPUS GRUNWALDZKI, ul. F. Joliot-Curie 15.


NEWS
2014.04.03
Godziny pracy Dziekanatu
Uprzejmie informujemy, że w związku ze szkoleniem pracowników, Dziekanat Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska będzie nieczynny w dniach 5-9 maja 2014 r. Za niedogodności przepraszamy i prosimy o wcześniejsze załatwianie pilnych spraw.


NEWS
2014.03.26
Decyzje świadczeń pomocy materialnej
Studenci, którzy złożyli oświadczenia po semestrze zimowym w sprawie przyznania stypendium socjalnego lub wnioski o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze letnim roku akad. 2013/2014, proszeni są o zgłaszanie się do dziekanatu - p. 411 po odbiór decyzji. Nieodebranie decyzji w terminie do 11 kwietnia br. poskutkuje wstrzymaniem wypłaty świadczeń socjalnych.


NEWS
2014.03.26
Terminy egzaminów licencjackich

I termin- 7.07.2014 r. godzina 10.00, ul. Przybyszewskiego 63/77, sala 148,
II termin- 4.09.2014 r. godzina 10.00 ul. Przybyszewskiego 63/77, sala 148,


NEWS
2014.03.08
Podziękowanie
Dziękujemy Wojtkowi K. za dotychczasowe prowadzenie naszej strony.


NEWS
2014.03.08
Howdy from your new admin
Things are going to change around here.


NEWS
2014.01.16
Stypendium socjalne w semestrze letnim
W załączniku znajdują się aktualne informacje dla studentów ubiegających się o przyznanie stydpenium socjalnego w semestrze letnim


NEWS
2013.12.18
Konkurs "Wrocławska Magnolia"
Prezydent Wrocławia ogłasza konkurs „WROCŁAWSKA MAGNOLIA” skierowany do absolwentów wrocławskich uczelni, których prace magisterskie, obronione w roku akademickim 2012/2013, dotyczyły zagadnień poprawy szeroko pojętej jakości życia wrocławian, a w szczególności szeroko pojętej ochrony środowiska i przyrody Wrocławia oraz ochrony zdrowia i życia człowieka.

Zgłoszenia uczestników XI edycji konkursu „WROCŁAWSKA MAGNOLIA” należy przekazać do 17 stycznia 2014 roku prof. Teresie Łoś-Nowak: teresa.los-nowak@uni.wroc.pl

Powinny one zawierać elektroniczne wersje: formularza zgłoszeniowego, pracy dyplomowej i opinii promotora. Podpisany formularz zgłoszeniowy należy złożyć w gmachu głównym UWr, pok. 113; osoba odpowiedzialna: Patrycja Cicha.

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronach internetowych Wrocławskiego Centrum Akademickiego oraz u pełnomocnika rektora ds. konkursu „WROCŁAWSKA MAGNOLIA” prof. Teresy Łoś-Nowak (e-mail: teresa.los-nowak@uni.wroc.pl).


NEWS
2013.11.28
Świczenia terenowe z Geologii dynamicznej
Ćwiczenia terenowe z Geologi dynamicznej dla studentów I roku studiów licencjackich odbędą się w terminie:

07.12.2013 (sobota) - wyjazd do Sobótki
13.12.2013 (piątek) - wycieczka terenowa
14.12.2013 (sobota) - wycieczka terenowa

Szczegóły dotyczące zajęć oraz warunków zaliczenia zostaną omówione na wykładzie z geologii dynamicznej w dniu 04.12.2013. Obecność na ćwiczeniach terenowych jest obowiązkowa


NEWS
2013.11.22
Umowy o warunkach odpłatności za powtarzanie zajęć
Informuję, że indywidualne "Umowy o warunkach odpłatności za powtarzanie zajęć z powodu niezadawalających wyników w nauce na studiach wyższych obowiązujących w Uniwersytecie Wrocławskim" są przygotowane do odbioru w dziekanacie.

Proszę o zgłoszenie się wszystkich studentów studiów I stopnia, którzy w roku akademickim 2013/2014 powtarzają niezaliczony przedmiot.


NEWS
2013.11.20
Decyzje świadczeń pomocy materialnej
Studenci, którzy złożyli wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w miesiącach sierpień - wrzesień, proszeni są o zgłaszanie się do Dziekanatu po odbiór decyzji. Nieodebranie decyzji poskutkuje wstrzymaniem wypłaty świadczeń socjalnych.


NEWS
2013.10.25
Dyplomy ukończenia studiów
Informujemy, że dyplomy ukończenia studiów II stopnia (obrony z września) są gotowe do odbioru w Dziekanacie MSOŚ.
Przy odbiorze dyplomu należy złożyć:

• Kartę obiegową
• Kartę zobowiązań (biblioteczną)
• Legitymację studencką


NEWS
2013.10.25
Uroczyste wręczenie dyplomów
Serdecznie zapraszamy na uroczyste wręczenie dyplomów magisterskich absolwentom kierunku Ochrona Środowiska, które odbędzie się 9 listopada 2013 r. o godz. 10.00 w Auli Leopoldyńskiej


NEWS
2013.10.22
Oświadczenie o spełnieniu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat
Informujemy, że w USOSweb można wypełniać "Oświadczenie o spełnieniu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat".
Uprzejmie informujemy, że studenci studiów stacjonarnych zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365, z późn. zm.) regulującą zasady podejmowania i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat, są zobowiązani do złożenia oświadczenia dla każdego realizowanego kierunku studiów stacjonarnych w uczelni, w której studiują.

W roku akademickim 2013/2014 do złożenia oświadczenia zobowiązani są:

• studenci nowoprzyjęci na I roku studiów stacjonarnych w ramach rekrutacji.
• studenci podejmujący studia w ramach wznowienia studiów (dotyczy studiów podjętych po 01.10.2011 r.).
• studenci przyjęci w trybie przeniesienia z innej uczelni (kontynuujący w UWr studia podjęte począwszy od 01.10.2011 r.).
• studenci kontynuujący naukę w UWr (dotyczy studiów podjętych po 01.10.2011 r.).

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją wypełniania oświadczeń dostępną w USOSweb

Termin składania oświadczeń upływa z dniem 10 listopada 2013.                                


NEWS
2013.10.21
Stypendium Rektora
Listy rankingowe do stypendium Rektora


NEWS
2013.10.21
Rozgrzewka Uniwersytecka dla studentów I roku
Już 25 października br. o godz. 15:00 w budynku D Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii będziesz mógł sprawdzić, jakie możliwości daje Ci studiowanie na Uniwersytecie Wrocławskim. W ramach Rozgrzewki Uniwersyteckiej spotkasz się z przedstawicielami, m.in.: Działu Nauczania,Działu Spraw Studenckich, Biura Współpracy Międzynarodowej, Biura Karier, Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, Niezależnego Zrzeszenia Studentów UWr, Samorządu Studenckiego, Rady Kół Naukowych oraz uzyskasz szereg istotnych informacji i odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.


NEWS
2013.10.11
Umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach
Studenci I roku studiów I stopnia i II stopnia w roku akademickim 2013/2014, zobowiązani są do podpisania "Umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach"

Studenci studiów I stopnia i II stopnia przyjęci w roku akademickim 2012/2013, zobowiązani są do podpisania "Aneksu do umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach"

W celu podpisania w/w dokumentów student powinien złożyć obowiązkową wizytę w Dziekanacie MSOŚ do 30.10.2013 r.

Zgodnie z "UCHWAŁĄ Nr 68/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim"
§ 5 - Obowiązkiem studenta jest postępowanie zgodne ze ślubowaniem, Regulaminem studiów i z innymi przepisami obowiązującymi w Uczelni, a w szczególności:

10) Zawieranie umów związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych oraz warunkami odpłatności za studia w Uniwersytecie Wrocławskim


NEWS
2013.10.01
Różnice programowe w roku 2013/2014
W związku z wprowadzeniem od roku akademickiego 2013/2014 nowych planów studiów na kierunku Ochrona Środowiska (studia I stopnia), studenci powtarzający niezaliczone przedmioty w roku akademickim 2012/2013, zobowiązani są do uzupełnienia różnic programowych wynikających z deficytu punktów ETCS wg. schematu (załącznik)

Osoby, które są zobowiązane zrealizować "przedmiot do wyboru" muszą zgłosić się do dziekanatu z wypełnioną deklaracją. (Przedmioty wybieralne )


NEWS
2013.09.24
Ogłoszenie w sprawie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
Informujemy, że w roku akademickim 2013/2014 ubezpieczeń studentów od następstw nieszczęśliwych wypadków dokonywać będzie Powszechny Zakład Ubezpieczeń we Wrocławiu.

Ubezpieczenie ma charakter dobrowolny.

Wpłaty składek dokonuje się w Dziekanacie za wyliczoną gotówkę w terminie do dnia 30 listopada 2013r.
Studenci i doktoranci mają prawo wyboru jednej z poniższych składek za ubezpieczenie:

a. przy sumie ubezpieczenia 10.000 zł wynosi 36 zł
b. przy sumie ubezpieczenia 15.000 zł wynosi 54 zł
c. przy sumie ubezpieczenia 20.000 zł wynosi 72 zł

Ogólne warunki ubezpieczania:

1. Okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy i trwa od 01.10.2013r. do 30.09.2013r.,
2. Przedmiotem umowy jest imienne ubezpieczenie studentów i doktorantów UW od następstw nieszczęśliwych wypadków,
3. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa zaistniałe na terytorium RP, a także za granicą,
4. Zakres pełny ubezpieczenia obejmuje ochronę ubezpieczeniową zdarzenia podczas zajęć dydaktycznych, w drodze na zajęcia i z zajęć oraz wszelkie inne zdarzenia nie związane ze statusem studenta lub doktoranta w życiu prywatnym,
5. Szczegółowy zakres ubezpieczenia – w załączniku

Informujemy, że osoby, które ulegną wypadkowi numer polisy ubezpieczeniowej mogą otrzymać w Dziekanacie.


NEWS
2013.09.23
Test kwalifikacyjny z języka nowożytnego
Studenci 1 r. studiów I stopnia, którzy nie zalogowali się pod adresem www.zapisy.spnjo.uni.wroc.pl w terminie od 2.09.2013 do 22.09.2013, są zobowiązani do bezzwłocznego zgłoszenia się do Sekretariatu Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,pl. Biskupa Nankiera 2/3 i zapisania się na test kwalifikacyjny w terminie do 26 września.                                


NEWS
2013.09.23
Ogłoszenie dla studentów I roku studiów licencjackich i magisterskich (nabór w r.a. 2013/2014)
W pierwszych dwóch tygodniach października (1-11.10.2013) student powinien złożyć wizytę w Dziekanacie aby:

1. odebrać legitymację,
2. wnieść opłatę za indeks - 4 zł (Dziekanat przyjmuje wyliczoną kwotę),

W czasie wizyty w Dziekanacie możliwe będzie ubezpieczenie się od następstw nieszczęśliwych wypadków. Informacje na ten temat podane są osobnym ogłoszeniu.
W październiku każdy student będzie również zobowiązany do wypełnienia „Oświadczenia o spełnieniu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat”. Na platformie USOS zostanie otwarta sesja pozwalająca na wypełnienie wyżej wymienionego oświadczenia. Po jej wypełnianiu student będzie zobowiązany do dostarczenia go do Dziekanatu. Informacje o terminie sesji będą podane w odrębnym ogłoszeniu.

UWAGA! Studenci studiów magisterskich będą mogli odbierać indeksy w terminie późniejszym. Studenci, którzy ukończyli studia licencjackie w MSOŚ proszeni są o przeklejenie karty zobowiązań bibliotecznych z indeksu studiów licencjackich do indeksu studiów magisterskich.

Przypominamy, że wyżej wymienione sprawy będzie można załatwić w godzinach otwarcia Dziekanatu.


NEWS
2013.09.23
Praca Dziekanatu
W związku z uroczystością Immatrykulacji, w dniu 27.09.2013 r. (piątek) dziekanat MSOŚ będzie nieczynny


NEWS
2013.09.23
Dni adaptacyjne - aktualizacja
W załączniku aktualizacja dotycząca dni adaptacyjnych dla studentów I roku studiów licencjackich                                


NEWS
2013.09.23
Wyniki II naboru na studia magisterskie.
W zakładce Studia i Studenci > Rekrutacja > Listy 2013/2014 zamieszczona została lista przyjętych w drugim naborze na I rok studiów magisterskich.
Przypominamy o konieczności uiszczenia opłaty za wydanie legitymacji studenckiej.


NEWS
2013.09.23
Dyplomy ukończenia studiów
Informujemy, że dyplomy ukończenia studiów II stopnia (obrony z lipca) są gotowe do odbioru w Dziekanacie MSOŚ.
Przy odbiorze dyplomu należy złożyć:

* Kartę obiegową
* Kartę zobowiązań (biblioteczną)
* Legitymację studencką                                                                                                 


NEWS
2013.09.13
Wyniki II naboru na studia I stopnia. Dni adaptacyjne
W zakładce Studia i Studenci > Rekrutacja > Listy 2013/2014 zamieszczona została lista przyjętych w drugim naborze na I rok studiów licencjackich. Przypominamy o konieczności uiszczenia opłaty za wydanie legitymacji studenckiej.

Dodatkowo zostały na tej samej stronie zamieszczone informacje o dniach adaptacyjnych


NEWS
2013.08.27
Informacja na temat zapisów w roku akademickim 2013/2014

Zajęcia z języka obcego

Studia stacjonarne I stopnia - Test kwalifikacyjny
Studia stacjonarne II stopnia - Test kwalifikacyjny


Zapisy na zajęcia wychowania fizycznego - Zapisy na WF


NEWS
2013.08.27
Program stypendialny DBU
Program skierowany jest do ABSOLWENTÓW I DOKTORANTÓW wszystkich kierunków studiów związanych z ochroną i zarządzaniem środowiskiem, ochroną przyrody, zrównoważonym rozwojem, OZE, edukacją ekologiczną itp., a jego głównym celem jest umożliwienie młodym absolwentom odbycia stażu zawodowego/naukowego (6-12 MIESIĘCY) w prestiżowych niemieckich instytucjach tj. uniwersytety, administracja publiczna, przedsiębiorstwa, instytucje badawczo-naukowe, urzędy i inne.

Miesięczne stypendium wynosi 1060 EURO.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW W SYSTEMIE ON-LINE: 16.06.2013 - 16.09.2013POD ADRESEM: WWW.DBU.DE/357.HTML

Wiecej informacji na: www.sds.org.pl/ oraz www.dbu.de www.dbu.de


NEWS
2013.07.31
Informacja dla kandydatów przyjętych na studia
Proszę o uiszczenie do 15 sierpnia opłaty w wysokości 17 zł. za Elektroniczną Legitymacje Studencką na indywidualne konto kandydata wygenerowane w systemie IRKa.(na ten sam numer rachunku, na który wpłacana była opłata rekrutacyjna).


NEWS
2013.07.30
Wyniki kwalifikacji kandydatów na studia II stopnia
W zakładce Studia i Studenci > Rekrutacja > Listy 2013/2014 zamieszczona została lista przyjętych na I rok studiów magisterskich.


NEWS
2013.07.19
Dyplomy ukończenia studiów
Informujemy, że dyplomy ukończenia studiów I stopnia są gotowe do odbioru w Dziekanacie MSOŚ.


NEWS
2013.07.18
Wyniki kwalifikacji kandydatów na studia II stopnia
W zakładce Studia i Studenci > Rekrutacja > Listy 2013/2014 zamieszczona została lista przyjętych na I rok studiów licencjackich.


NEWS
2013.07.10
Wyniki kwalifikacji kandydatów na studia I stopnia
W zakładce Studia i Studenci > Rekrutacja > Listy 2013/2014 zamieszczone zostały lista rankingowa oraz lista kandydatów do przyjęcia na studia I stopnia.


NEWS
2013.07.06
Zmiana godzin pracy Dziekanatu
W dniu 10.07.2013 r. (środa) dziekanat MSOŚ będze nieczynny, natomiast w czwartek (11.07.2013 r.) będzie czynny od 10.00 do 13.00.


NEWS
2013.07.01
Nowe specjalności na studiach II stopnia Ochrony Środowiska
Od roku akademickiego 2013/2014 zostaną uruchomione nowe specjalności na studiach II stopnia Ochrony Środowiska tj. Analityka środowiskowa oraz Ocena oddziaływania na środowisko. Jednocześnie informujemy, że od roku akademickiego 2013/2014 zostaje zawieszony nabór na studia II stopnia w ramach specjalności: Gospodarka środowiskiem; Biologia środowiska; Geoekologia, ochrona wód i kopalin oraz Ochrona i kształtowanie środowiska geograficznego.

Celem kształcenia w ramach specjalności pn. Analityka środowiskowa jest sylwetka absolwentów postrzegających interdyscyplinarność nauk niezbędnych do analizy i monitoringu poszczególnych składowych środowiska, umiejących pobrać w terenie próby środowiskowe jak i wykonywać w laboratorium szeroko rozumiane badania fizyko-chemiczne,pozwalające ocenić stan badanego elementu środowiska i odnieść je do obowiązujących norm i przepisów, umiejących posługiwać się nowoczesnymi laboratoryjnymi technikami badawczymi.

Absolwent tej specjalności zostanie przygotowany do prowadzenia samodzielnej lub zespołowej pracy zarówno w państwowych laboratoriach zajmujących się oceną i monitoringiem stanu środowiska i analizą jego elementów składowych (WIOŚ, WSS-E, Laboratoria IMGW etc.) jak i prywatnych laboratoriach, instytutach badawczych (np. laboratoriach przyzakładowych, CBJ etc.); pracy w działach ochrony środowiska różnych podmiotów gospodarczych i administracji różnego szczebla; wykonywania prac naukowo-badawczych oraz wdrożeniowych.


Celem kształcenia w ramach specjalności pn. Ocena oddziaływania na środowisko jest kształcenie absolwentów postrzegających interdyscyplinarność nauk niezbędnych do prawidłowej weryfikacji stanu składowych środowiska przyrodniczego oraz oceny oddziaływania inwestycji na środowisko nieożywione i ożywione, umiejących wykonać dokumentację terenową, dokonać jej analizy oraz sporządzać oceny i prognozy oddziaływania na środowisko,umiejących przygotować założenia metodyczne i przeprowadzić monitoring gatunków, siedlisk oraz elementów przyrody nieożywionej.

Absolwent zostanie przygotowany do prowadzenia samodzielnej lub zespołowej pracy, w tym działach ochrony środowiska różnych podmiotów gospodarczych i administracji różnego szczebla, a także jednostkach naukowo-badawczych oraz wdrożeniowych.

Plany studiów obydwu specjalności


NEWS
2013.06.19
Konkurs na prace magisterskie z zakresu gospodarki odpadami opakowaniowymi
Do dnia 30 czerwca istnieje możliwość zgłaszania prac magisterskich na konkurs z zakresu gospodarki odpadami opakowaniowymi. Szczegóły pod podanym adresem

Konkurs na prace magisterska... [ LINK ]


NEWS
2013.06.18
Propozycja praktyk/wolontariatów w Ministerstwie Środowiska
W załączeniu przestawiamy informację dotyczącą naboru do Biura Kadr i Szkoleń, jednocześnie zachęcając do propagowania informacji wśród studentów i absolwentów o możliwości ubiegania się o praktyki we wszystkich komórkach organizacyjnych Ministerstwa Środowiska. Nabór trwa cały rok.
Praktyki w MŚ średnio trwają 1 miesiąc z możliwością ich przedłużenia. Przyjęcie na praktyki zależy od warunków technicznych wybranego Departamentu/Biura.

Termin i miejsce praktyk proponuje aplikant w formularzu (plik do pobrania ze strony MŚ).


NEWS
2013.05.30
Uwaga! zmiana strony tytułowej pracy dyplomowej
W nagłówku zamiast "Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska", proszę umieścić "Wydział Nauk Biologicznych, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska".

Konieczna jest również akceptacja promotora na stronie tytułowej.


NEWS
2013.05.30
Stypendia
http://www.buwiwm.edu.pl/oferta.pdf


NEWS
2013.05.30
Informacja dla studentów, którzy kończą studia w roku akademickim 2012/2013 (studia pierwszego stopnia
Studenci zobowiązani są złożyć w dziekanacie na 7 dni roboczych przed terminem egzaminu dyplomowego:

1. indeks oraz kartę okresowych osiągnięć zawierającą wszystkie wpisy (egzaminy i zaliczenia),
2. dodatkowe informacje do suplementu (pliki do pobrania) wraz z dokumentami potwierdzającymi dodatkowe osiągnięcia,
3. 4 zdjęcia czarno-białe o wymiarach 4,5 x 6,5 cm (w opisanej kopercie),
4. opłatę za dyplom w kwocie 60 zł (opłatę wnosi się w dziekanacie za wyliczoną gotówkę).

Informujemy, że wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim absolwent powinien złożyć w terminie 30 dni od daty złożenia egzaminu dyplomowego (druk podania). Opłata za odpis w języku angielskim wynosi 40 zł (wnoszona w dziekanacie). Do wniosku należy dołączyć 1 zdjęcie czarno-białe o wymiarach 4,5 x 6,5 cm.

UWAGA ! Każdy student na 7 dni przed egzaminem dyplomowym jest zobowiązany wypełnić „Ankietę dla osób kończących studia”. Wypełnienie jej jest wymogiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego.


NEWS
2013.05.30
Biblioteka Uniwersytecka - Komunikat
Od 15 lipca do 31 sierpnia 2013 roku Biblioteka Uniwersytecka będzie nieczynna z powodu przeprowadzki serwerowni komputerowej do nowego gmachu Biblioteki. Zawiadamiamy, że w wyżej podanym terminie nie będzie możliwe rozliczanie Użytkowników ze zobowiązań wobec Biblioteki i podbijanie kart obiegowych. Dotyczy to studentów i pracowników wszystkich uczelni wrocławskich. W ww. okresie nie będzie także działała witryna internetowa Biblioteki oraz niemożliwy stanie się dostęp do serwisów informacyjnych i usługowych, które są tą drogą udostępniane


NEWS
2013.05.15
Ankieta Absolwenta
Informuję, że od dnia 13 maja 2013 r. będzie udostępniona na stronie www.uni.wroc.pl w zakładce "STUDIA I STUDENCI" ogólnouniwersytecka Ankieta Absolwenta.
Ankietę winni wypełnić przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego wszyscy studenci, którzy kończą studia w naszej uczelni w roku akademickim 2012/2013 (pierwszego i drugiego stopnia). Proszę aby ankietę wypełniły także osoby, które już złożyły pracę magisterską.

Ankieta jest anonimowa i uczelnia nie jest władna badać zawartość ankiet poszczególnych studentów. Proszę wypełnić ankietę kilka dni przed złożeniem dokumentów w dziekanacie. Przystąpienie do ankiety jest raportowane przez CUI do właściwego dziekanatu i jest wymogiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego.


NEWS
2013.04.16
Terminy egzaminów licencjackich
I termin- 9.07.2013 r. godzina 9.00, ul. Przybyszewskiego 63/77, sala 170,
II termin- 11.09.2013 r. godzina 9.00 ul. Przybyszewskiego 63/77, sala 148,


NEWS
2013.04.15
Zmiany godzin pracy Dziaknatu
Od 15.04.2013 r. zostają zmienione godziny otwarcia dziekanatu.

poniedziałek: 10:00 - 13:00
wtorek: 12:00 - 15:00
środa - 10:00 - 13:00
czwartek: dziekanat nieczynny
piątek - 10:00 - 13:00


NEWS
2013.03.25
Umowy o warunkach odpłatności za powtarzanie zajęć
Informuję, że indywidualne "umowy o warunkach odpłatności za powtarzanie zajęć z powodu niezadawalających wyników w nauce na studiach wyższych obowiązujących w Uniwersytecie Wrocławskim" są przygotowane do odbioru w dziekanacie.

Proszę o zgłoszenie się wszystkich studentów studiów I i II stopnia, którzy w semestrze letnim 2012/2013 powtarzają niezaliczony przedmiot.


NEWS
2013.03.21
Decyzje świadczeń pomocy materialnej - semestr letni 2012/2013
Studenci, którym zostało przyznanie stypendium socjalne w semestrze letnim 2012/2013, proszeni są o zgłaszanie się do Dziekanatu po odbiór decyzji w terminie do 15 kwietnia 2013.

Osobom, które w wyznaczonym terminie nie odbiorą decyzji stypendium zostanie zawieszone.


NEWS
2013.03.20
Zapraszamy do udziału w Akademii Menedżera Zrównoważonego Rozwoju
Akademia Menedżera to pięć dni intensywnego treningu menedżerskiego, warsztatów szkoleniowych i spotkań organizowanych dla studentów przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Więcej informacji na temat Akademii oraz Regulamin znajdziecie na stronach projekty.gdos.gov.pl i poczujnature.pl.

Trzecia edycja Akademii odbędzie się na początku maja w Warszawie i okolicach. Organizator zapewnia uczestnikom wyżywienie, zakwaterowanie, materiały szkoleniowe i ubezpieczenie. Uczestnicy będą musieli jedynie na własny koszt dotrzeć do Warszawy do miejsca zbiórki.

Kto może aplikować?

Do udziału w Akademii mogą zgłaszać się studenci wszystkich kierunków i typów uczelni w wieku od 18 do 25 lat. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysyłać go na adres akademia@gdos.gov.pl.

Na zgłoszenia czekamy do 31 marca 2013 roku.


NEWS
2013.01.29
BEZPŁATNE SZKOLENIA dedykowane dla KOBIET z zakresu ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
Firma Vivid Consulting Sp. z o.o. oferuje BEZPŁATNE SZKOLENIA dla KOBIET w zakresie ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII (OŹE ) . Szkolenia realizowane są w obrębie projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W załączniku treść oferty


NEWS
2013.01.25
Stypendium socjalne - semestr letnim 2012/2013
Informacja w sprawie stypendium socjalnego w semestrze letnim roku akademickiego 2012/2013


NEWS
2013.01.08
Wrocławska Magnolia
Konkurs „WROCŁAWSKA MAGNOLIA” skierowany jest do absolwentów wrocławskich uczelni, których prace magisterskie obronione w roku akademickim 2011/2012 dotyczyły zagadnień poprawy szeroko pojętej jakości życia wrocławian, a w szczególności ochrony środowiska naturalnego - w tym głównie redukcji emisji dwutlenku węgla - jak również ochrony życia i zdrowia człowieka oraz zagospodarowania terenów zielonych w Mieście.

http://wca.wroc.pl/artykuly/1088/Edycja-X-----2012-2013/

http://uni.wroc.pl/og%C5%82oszenia/dla-student%C3%B3w/konkursy/x-edycja-konkursu-na-prace-magisterskie-%E2%80%93-wroc%C5%82awska-magnolia


NEWS
2012.12.03
COLLEGIUM INVISIBILE - Rekrutacja 2013
15 grudnia 2012 roku rusza kolejna rekrutacja do Stowarzyszenia Naukowego Collegium Invisibile. Do udziału w rekrutacji zapraszamy studentów polskich uczelni wyższych wszystkich specjalności, będących w chwili składania aplikacji studentami II lub III roku studiów licencjackich lub inżynierskich, I roku studiów magisterskich uzupełniających, II, III lub IV roku studiów magisterskich jednolitych.

Collegium Invisibile istnieje od 1995 roku i jest pierwszą w Polsce organizacją promującą zasady edukacji liberalnej i model nauki oparty na relacji mistrz-uczeń. Do grona członków Collegium należą utalentowani polscy studenci oraz ich tutorzy – wybitni naukowcy z Polski i całej Europy. Wśród tutorów Collegium są tacy polscy naukowcy, jak: prof. Jerzy Axer, prof. Jerzy Bralczyk, prof. Wojciech Gasparski, prof. Michał Głowiński, prof. Hanna Gronkiewicz-Waltz, rośnie również liczba studentów, którym Collegium umożliwia odbycie tutorialu na zagranicznych uczelniach.

Poza indywidualnym rozwojem naukowym, Collegium daje szansę na integrację z młodym środowiskiem akademickim, wymianę doświadczeń i nawiązywanie interdyscyplinarnej współpracy z innymi studentami i naukowcami, na przykład podczas odbywających się dwa razy w roku collegialnych obozów naukowych. Dodatkowo, studenci Collegium mają możliwość zdobywania doświadczeń dydaktycznych w pracy ze szczególnie uzdolnionymi licealistami w ramach projektu Pierwszy Tutor i obozów naukowych.

O tym, że studia i doświadczenia zdobywane w Collegium pomagają osiągać kolejne naukowe sukcesy, najlepiej świadczy coroczna obecność znacznej liczby Collegiantów wśród laureatów Stypendium Ministra, konkursów grantowych Narodowego Centrum Nauki, a ostatnio również Diamentowego Grantu.


Więcej informacji o działalności Stowarzyszenia stronie
internetowej: www.ci.edu.pl
oraz na facebooku:
http://www.facebook.com/pages/COLLEGIUM-INVISIBILE/190255411814


NEWS
2012.12.03
Decyzje o przyznaniu stypendium Rektora
Studenci, którzy złożyli wnioski o przyznanie stypendium Rektora w roku akademickim 2012/2013, proszeni są o zgłaszanie się do Dziekanatu po odbiór decyzji.


NEWS
2012.11.09
Decyzje świadczeń pomocy materialnej
Studenci, którzy złożyli wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w miesiącach sierpień - wrzesień, proszeni są o zgłaszanie się do Dziekanatu po odbiór decyzji.


NEWS
2012.11.08
Umowy o warunkach odpłatności za powtarzanie zajęć
Informuję, że indywidualne "umowy o warunkach odpłatności za powtarzanie zajęć z powodu niezadawalających wyników w nauce na studiach wyższych obowiązujących w Uniwersytecie Wrocławskim" są przygotowane do odbioru w dziekanacie.

Proszę o zgłoszenie się wszystkich studentów studiów I stopnia, którzy w semestrze zimowym 2012/2013 powtarzają niezaliczony przedmiot.


NEWS
2012.10.17
Dyplomy
Informuję, że dyplomy ukończenia studiów II stopnia (obrony z września) są przygotowane do odbioru w Dziekanacie.

Osoby, które odbierają dyplom zobowiązane są do zwrotu:
- karty zobowiązań (biblioteczna) z wypisami(wklejona na końcu indeksu)
- wypełnionej karty obiegowej, dostępna w zakładce "Pliki do pobrania"
- legitymacji


NEWS
2012.10.13 (2012.09.05)
Oświadczenie studenta
Oświadczenie studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat


Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 18.03.2011 roku regulującą zasady podejmowania i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznejbez wnoszenia opłat, studenci studiów stacjonarnych, którzy podjęli studia od roku akademickiego 2011/2012 są zobowiązani do złożenia oświadczeniadla każdego realizowanego kierunku studiów stacjonarnych w uczelni, w której studiują.

1. (Art. 164a.) W celu uzyskania dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia student jest obowiązany uzyskać co najmniej 180 punktów ECTS, studiów drugiego stopnia — co najmniej 90 punktów ECTS, jednolitych studiów magisterskich — co najmniej 300 punktów ECTS w systemie studiów pięcioletnich oraz 360 punktów ECTS w systemie studiów sześcioletnich

2. (Art. 170a.) Student studiów stacjonarnych w uczelni publicznej ma prawo bez wnoszenia opłat do korzystania z zajęć, za które może uzyskać liczbę punktów ECTS, o których mowa w art. 164a

3. Poza limitem punktów ECTS, o którym mowa w art. 164a, student, o którym mowa w ust. 1, ma prawo bez wnoszenia opłat do korzystania z zajęć na określonym poziomie studiów, za które może uzyskać dodatkowo nie więcej niż 30 punktów ECTS, a student realizujący kształcenie w ramach indywidualnych studiów międzyobszarowych, o których mowa w art. 8 ust. 2 — nie więcej niż 90 punktów ECTS

4. Student lub absolwent pierwszego kierunku studiów stacjonarnych w uczelni publicznej ma prawo podjąć studia na drugim kierunku studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat

Oświadczenie składają obowiązkowo studenci, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2011/2012 i 2012/2013 na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia). Oświadczenie należy złożyć w dziekanacie do końca października.


NEWS
2012.10.01
Studenci I r. - studia II stopnia
Studenci, którzy nie złożyli jeszcze deklaracji wyboru tematu pracy mgr, proszeni są o zapoznanie się z propozycjami tematów prac mgr (zakładka - studia - studia magisterskie) i złożenie podpisanej przez opiekuna pracy mgr deklaracji w dziekanacie MSOŚ, w terminie do 15 października.


NEWS
2012.09.17
Ubezpieczenia studentów od następstw nieszczęśliwych wypadków
W roku akademickim 2012/2013 studenci mają prawo do wyboru jednej z poniższych składek za ubezpieczenie w PZU:

a. przy sumie ubezpieczenia 10.000 zł wynosi 36 zł
b. przy sumie ubezpieczenia 15.000 zł wynosi 54 zł
c. przy sumie ubezpieczenia 20.000 zł wynosi 72 zł


Ubezpieczenie ma charakter dobrowolny. Okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy i trwa od 01 października 2012 r. do 30 września 2013 r. Termin zbierania składek upływa z dniem 30 listopada 2012 r.


NEWS
2012.09.04
Dyplomy
Dyplomy ukończenia studiów I stopnia i studiów II stopnia (obrony z czerwca) są przygotowane do odbioru w Dziekanacie


NEWS
2012.07.11
XVI Edycja Programu Stypendialnego DBU - 2012/2013
Do 16 września br. trwa nabór zgłoszeń na staże zawodowe związane z ochroną środowiska przyznawane w ramach stypendiów DBU. Zapraszamy młodych absolwentów wszystkich kierunków studiów zawierających w swoim programie tematykę ochrony i zarządzania środowiskiem, ochrony przyrody, zrównoważonego rozwoju, OZE czy edukacji ekologicznej do udziału w Programie Stypendialnym DBU.

Strona Programu Stypendialnego


NEWS
2012.06.05
Studencki Program Stypendialny
Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia zgodnie z uchwałą Nr LV/1693/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 14 października 2010r. w sprawie zasad udzielania i wysokości stypendiów dla studentów i doktorantów w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego przypomina, iż w dniu 2 lipca 2012r. upływa termin do składania wniosków dla studentów III roku i lat wyższych studiów jednolitych magisterskich, III roku i lat wyższych studiów I stopnia oraz studiów II stopnia - w systemie studiów stacjonarnych, którzy uzyskali prawo do studiowania na uczelniach zagranicznych.

Wszelkie informacje na temat Studenckiego Programu Stypendialnego znajdują się na stronie internetowej Studenckiego Programu Stypendialnego


NEWS
2012.06.01
Ankieta Uniwersytetu Wrocławskiego
Informuję, że od dnia 4 czerwca 2012 r. będzie udostępniona na stronie www.uni.wroc.pl w zakładce "STUDIA I STUDENCI" ogólnouniwersytecka Ankieta dla osób kończących studia.

Ankietę winni wypełnić przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego wszyscy studenci, którzy kończą studia w naszej uczelni w roku akademickim 2011/2012 (pierwszego i drugiego stopnia). Proszę aby ankietę wypełniły także osoby, które już złożyły pracę magisterską.

Ankieta jest anonimowa i uczelnia nie jest władna badać zawartość ankiet poszczególnych studentów. Proszę wypełnić ankietę kilka dni przed złożeniem dokumentów w dziekanacie. Przystąpienie do ankiety jest raportowane przez CUI do właściwego dziekanatu i jest wymogiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego.


NEWS
2012.05.10
Wejściówki na teren Ogrodu Botanicznego
Studenci ochrony środowiska zainteresowani otrzymaniem wejściówki na teren Ogrodu Botanicznego proszeni są o zgłoszenie się do dziekanatu MSOŚ


NEWS
2012.04.17
Debiut Naukowy 2012 - Zrównoważony rozwój
Konkurs na innowacyjny projekt, artykuł, esej - materiały dostępne w załącznikach


NEWS
2011.11.08
Dziekanat - zmiany godzin pracy
Idąc naprzeciw oczekiwaniom i prośbom studentów kierunku Ochrona Środowiska, od 14.11.2011 r. zostają zmienione godziny otwarcia dziekanatu.

poniedziałek: 10:00 - 13:00
wtorek: 12:00 - 15:00

środa - dziekanat nieczynny

czwartek: 10:00 - 13:00
piątek - 10:00 - 13:00